معرفی امکانات و قابلیت ها و ابزارهای

 

 نرم افزار : طب اسلامی نور :
---------------------------------------------------------------مقدمه
تازه ها
کتابخانه
نمایش
جستجو
دامنه
کتب مرتبط
شخصیت شناسی
کتاب شناسی
امکانات
امکانات عمومی
قرآن
جستجو
لغت نامه
ابزار متن
چاپ
معرفی کتاب
جستجو
نمایش کامل متن
انتقال به برگه نمایش
یادداشت نور
انتقال به
انتقال به سند انتخاب شده
راهنما
اطلاعات آماری
نوار پیمایش
کپی
برش
انتقال
حذف
صفحه کلید
کوچک کردن برنامه
خط ورود
تایید
انصراف
بازگشت
بستن برنامه
ابزارهای گزینش
برگه نمایش
برگه ی صفحه کلید
برگه قلم
برگه ی تحقیقات
برگه ی زبان
تنظیمات پیش فرض
کلیدهای میانبر
درباره

دسته ها :
X