فهرست موضوعات مطالب :

 قرآن و طب: نرم افزارطب اسلامی نورنسخه1/5

       مجموعه مقالات قرآن و طب 

               جلد اول و دوم و سوم


  با فوند وسایز توهاما 10 /   41 صفحه

         در ادامه مطلب ......................................... 
      
         فهرست موضوعات مطالب :

 

قرآن و طب: نرم افزارطب اسلامی نورنسخه1/5

                                

    مجموعه مقالات قرآن و طب 

             

                 جلد اول و دوم و سوم


  با فوند وسایز توهاما 10 /   41 صفحه

  

------------------------------------------------------------------------------------مجموعه مقالات قرآن و طب


                جلد اول                      


فهرست مقالات ..... ص : 5
پیشگفتار ..... ص : 7
اهداف همایش: ..... ص : 8
گروههاى همایش: ..... ص : 8
ساختار همایش ملى پژوهش‏هاى قرآنى حوزه و دانشگاه: ..... ص : 8
1. ستاد عالى همایش ملى پژوهش‏هاى قرآنى حوزه و دانشگاه ..... ص : 8
2. دبیرخانه همایش ..... ص : 8
3. کمیسیون‏هاى تخصصى: ..... ص : 9
4. هیأت علمى همایش ..... ص : 9
5. کمیته اطلاع‏رسانى همایش ..... ص : 9
6. کمیته پشتیبانى و تأمین منابع ..... ص : 10
7. کمیته برگزارى همایش ..... ص : 10
ویژه‏نامه قرآن و طب ..... ص : 10
مقدمه دانشگاه شاهد ..... ص : 12
تفسیر علمى قرآن، اثرات و ثمرات ..... ص : 14
چکیده ..... ص : 14
واژگان کلیدى ..... ص : 15
درآمد ..... ص : 15
سیطره علوم تجربى و رهیافت‏هاى متفاوت در تفسیر متون دینى ..... ص : 17
1. تحلیل مفهومى موضوع ..... ص : 20
1 - 1. تفسیر ..... ص : 21
2 - 1. علمى ..... ص : 22
3 - 1. تفسیر علمى ..... ص : 23
2. ضرورت بحث ..... ص : 24
3. قرآن‏پژوهان و تفسیر علمى ..... ص : 24
1 - 3. موافقت کامل و دلایل باورمندان ..... ص : 25
2 - 3. مخالفت کامل ..... ص : 26
3 - 3. قول به تفصیل ..... ص : 27
ارزیابى رویکردها و جمع‏بندى ..... ص : 27
4. اقسام تفسیر علمى ..... ص : 28
ثمرات مثبت تفسیر علمى ..... ص : 29
ثمرات منفى تفسیر علمى قرآن ..... ص : 30
5. سازوکار مقبولیت تفسیر علمى ..... ص : 34
1 - 5. خردگریز بودن برخى از آموزه‏هاى دینى ..... ص : 34
2 - 5. قطعى بودن یافته‏هاى علمى مأخوذ ..... ص : 35
3 - 5. هم‏ارزى داده‏هاى وحیانى و یافته‏هاى انسانى ..... ص : 36
منابع و مآخذ ..... ص : 37
مفهوم برص در قرآن و ارتباط آن با مسائل پزشکى ..... ص : 40
منابع ..... ص : 46
جستارى درباره اخلاق پزشکى از منظر اسلام ..... ص : 48
چکیده ..... ص : 48
واژگان کلیدى: اخلاق حرفه‏اى - اصول - تعالیم اسلام - حرفه ..... ص : 49
مقدمه ..... ص : 49
اهمیت و جایگاه حرفه و کار ..... ص : 51
مبانى احساس مسئولیت نسبت به حرفه و شغل ..... ص : 54
ضرورت اخلاق حرفه‏اى ..... ص : 55
اصول اخلاق حرفه‏اى در پزشکى ..... ص : 57
1. اولین ملاقات همراه با سلام و احوالپرسى محبت‏آمیز: ..... ص : 58
2. گشاده‏رویى: ..... ص : 58
3. ارتباط با همکاران: ..... ص : 59
4. ارتباط با دیگران: ..... ص : 60
5. خیرخواهى: ..... ص : 61
6. جلب اعتماد دیگران: ..... ص : 62
7. کسب محبوبیت: ..... ص : 63
8. احساس مسئولیت: ..... ص : 64
9. دورى از غرور و تکبر: ..... ص : 64
10. پرهیز از حسادت: ..... ص : 65
11. امانت‏دارى: ..... ص : 65
12. انتقادپذیرى: ..... ص : 66
13. جهاد علمى: ..... ص : 66
14. رعایت زبان مخاطب: ..... ص : 66
15. یادگیرى احکام شرعى مربوط به کار: ..... ص : 67
16. پرداخت خمس: ..... ص : 67
17. مراقبت بر انجام تکالیف شرعى مانند نماز: ..... ص : 68
18. بصیرت: ..... ص : 68
19. احترام به دیگران: ..... ص : 68
20. مشاوره: ..... ص : 69
21. ارشاد مراجعان: ..... ص : 70
22. رعایت کیفیت کار: ..... ص : 71
23. بیان ویژگى کالا و خدمات: ..... ص : 71
24. مدارا کردن: ..... ص : 71
25. بردبارى: ..... ص : 72
26. فرق نگذاشتن در انجام کار بین فقیر و غنى: ..... ص : 72
27. محکم‏کارى: ..... ص : 74
28. فعالیت تعاونى و دسته‏جمعى: ..... ص : 74
29. پرهیز از کم‏فروشى و کم‏کارى: ..... ص : 75
30. پرهیز از فریب دادن: ..... ص : 76
31. ضامن بودن: ..... ص : 78
32. رعایت عفت و پاکدامنى: ..... ص : 79
نتیجه‏گیرى ..... ص : 80
منابع ..... ص : 81
تحریم مشروبات الکلى در قرآن و نقش آن بر سلامت فرد و جامعه ..... ص : 82
چکیده ..... ص : 82
کلمات کلیدى: ..... ص : 84
مقدمه ..... ص : 84
مواد و روش‏ها ..... ص : 85
یافته‏ها ..... ص : 86
خواص شیمیایى الکل ..... ص : 86
متابولیسم الکل در بدن ..... ص : 87
مراحل مختلف اثر الکل ..... ص : 87
اثر بر کبد ..... ص : 89
اثر بر قلب و عروق ..... ص : 89
اثر بر استخوان ..... ص : 90
اثر بر سیستم اعصاب مرکزى ..... ص : 90
آسیب‏هاى روانى مصرف الکل ..... ص : 91
اختلال حافظه: ..... ص : 91
افسردگى: ..... ص : 91
اضطراب: ..... ص : 92
خودکشى: ..... ص : 92
اختلال شخصیت: ..... ص : 92
اختلال عملکرد جنسى: ..... ص : 92
توهم: ..... ص : 92
سندرم جنینى الکل ..... ص : 92
افزایش احتمال بروز سرطان ..... ص : 93
مرگ ..... ص : 93
بحث ..... ص : 93
نتیجه‏گیرى ..... ص : 97
پیشنهادها ..... ص : 98
منابع ..... ص : 98
بررسى رهنمودهاى اسلام و قرآن در زمینه بهداشت مواد غذایى ..... ص : 101
چکیده ..... ص : 101
روش تحقیق: ..... ص : 102
یافته‏ها: ..... ص : 102
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 102
مقدمه ..... ص : 103
الف) آلودگى اولیه مواد غذایى(توجه به کیفیت غذا) ..... ص : 105
پرهیز از مواد حرام در قرآن ..... ص : 105
توصیه‏هاى غذایى ..... ص : 108
ب) تهیه تا مصرف ..... ص : 108
مقدار خوردن ..... ص : 112
بهداشت ظروف ..... ص : 113
آداب خوردن ..... ص : 114
بحث و نتیجه‏گیرى ..... ص : 116
منابع ..... ص : 116
شیره گل‏ها و قرآن ..... ص : 119
چکیده ..... ص : 119
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 120
مقدمه ..... ص : 120
ترکیبات عسل ..... ص : 122
ویژگى‏هاى عسل ..... ص : 123
کاربرد عسل در درمان بیماریها ..... ص : 126
1. عسل و بیمارى قلبى: ..... ص : 126
2. عسل و دستگاه گوارش: ..... ص : 127
3. عسل و بیمارى‏هاى کبدى: ..... ص : 127
4. بیماریهاى ششى(ریوى): ..... ص : 128
5. عسل و زخم‏ها: ..... ص : 128
6. عسل و بیمارى‏هاى سرماخوردگى: ..... ص : 129
7. عسل و کلیه: ..... ص : 130
8. عسل و دیابت: ..... ص : 130
9. عسل و خون: ..... ص : 130
10. عسل و حافظه: ..... ص : 131
11. عسل و انواع بیماریهاى دیگر: ..... ص : 131
نتیجه‏گیرى ..... ص : 132
منابع و مآخذ ..... ص : 134
برداشت‏هایى از تعاریف روح و نفس در سه روند فیزیولوژیکى بیدارى، خواب، و مرگ به استناد آیات و روایات ..... ص : 135
چکیده ..... ص : 135
مقدمه ..... ص : 136
اهداف ..... ص : 142
تعاریف علمى و جایگاه‏هاى نوروآناتومیکى ..... ص : 146
معانى قرآنى ..... ص : 149
آیات و روایات ائمه(ع) ..... ص : 149
الف) تعریف روح: ..... ص : 149
ب) تعریف نفس: ..... ص : 152
ج) تعریف رؤیا: ..... ص : 152
نتیجه ..... ص : 153
بهداشت خواب ..... ص : 157
منابع ..... ص : 158
عسل نوشین باده‏اى شفابخش از جام گل‏ها ..... ص : 161
چکیده ..... ص : 161
کلمات کلیدى: ..... ص : 162
مقدمه ..... ص : 163
تاریخچه ..... ص : 164
تعریف عسل ..... ص : 166
خصوصیات عسل ..... ص : 167
1. وزن مخصوص: ..... ص : 167
2. قوام عسل: ..... ص : 167
3. رنگ: ..... ص : 168
4. مزه عسل: ..... ص : 168
5. بوى عسل: ..... ص : 168
6. خاصیت هیگروسکوپیک(
cipocsorgyH): ..... ص : 168
مواد موجود در عسل ..... ص : 168
آنزیم‏هاى موجود در عسل ..... ص : 170
خواص درمانى عسل و تأثیر آن بر سلامت انسان ..... ص : 172
خاصیت ضد میکروبى عسل ..... ص : 172
پوست ..... ص : 174
دستگاه گوارش ..... ص : 174
کلیه‏ها و مجارى ادرارى ..... ص : 175
دستگاه تنفسى ..... ص : 175
دستگاه عصبى ..... ص : 175
قلب و دستگاه گردش خون ..... ص : 176
خون‏سازى ..... ص : 176
عسل به عنوان تحریک‏کننده سیستم ایمنى ..... ص : 176
درمان بیمارى‏هاى چشمى ..... ص : 177
تأثیر عسل در حافظه ..... ص : 177
دهان و دندان ..... ص : 177
عسل و دیابت ..... ص : 177
عسل و پرتونگارى ..... ص : 178
نتیجه‏گیرى ..... ص : 178
منابع ..... ص : 178
آموزه‏هاى قرآن در مورد روابط جنسى ..... ص : 180
چکیده ..... ص : 180
کلید واژه‏ها: ..... ص : 181
مقدمه ..... ص : 181
بحث ..... ص : 182
انتخاب همسر ..... ص : 184
انتخاب همسرانى هم‏طراز ..... ص : 184
توصیه به آمیزش ..... ص : 185
دستورات قبل از آمیزش ..... ص : 185
دستورات قبل از آمیزش براى زوجین جوان ..... ص : 185
ملاعبه و معاشقه ..... ص : 186
دستورات حین آمیزش ..... ص : 187
نتیجه‏گیرى ..... ص : 188
منابع ..... ص : 189


                 جلد دوم                      فهرست مطالب ..... ص : 5
پیشگفتار اول ..... ص : 11
اهداف بنیاد: ..... ص : 13
پیشگفتار دوم ..... ص : 15
لیست اعضاى کمیته علمى و داوران دومین همایش ملى قرآن و طب(به ترتیب حروف الفبا) ..... ص : 21
لیست اعضاى کمیته اجرائى دومین همایش ملى قرآن و طب(به ترتیب حروف الفبا) ..... ص : 22
شفا از منظر قرآن ..... ص : 23
چکیده: ..... ص : 23
واژگان کلیدى: ..... ص : 24
مقدمه: ..... ص : 24
شفا از منظر قرآن ..... ص : 25
نتیجه: ..... ص : 33
منابع و مآخذ: ..... ص : 34
عبور از مفهوم ظاهرى اشارات قرآنى در احیاء مجدد ..... ص : 35
چکیده: ..... ص : 35
واژگان کلیدى: ..... ص : 36
مقدمه: ..... ص : 36
روش کار: ..... ص : 37
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 38
منابع و مآخذ: ..... ص : 43
بررسى اثر آیات فاتحه الکتاب و سوره توحید روى بیمارهاى تالاسمى ماژور و مولتیپل اسکلروز SM ..... ص : 45
چکیده: ..... ص : 45
روش کار و یافته‏ها: ..... ص : 46
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 47
واژگان کلیدى: ..... ص : 47
مقدمه: ..... ص : 47
روش کار و یافته‏ها ..... ص : 49
1. بیماران مبتلا به تالاسمى ماژور ..... ص : 49
2. بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ..... ص : 51
جدول شماره 1: وضعیت کیفیت زندگى در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز تحت مطالعه ..... ص : 52
(سطح معنى‏دارى P)/ میانگین/ حیطه‏هاى کیفیت زندگى ..... ص : 52
بحث و نتیجه‏گیرى ..... ص : 54
منابع و مآخذ: ..... ص : 55
کهولت در قرآن ..... ص : 57
چکیده: ..... ص : 57
واژگان کلیدى: ..... ص : 58
مقدمه: ..... ص : 58
روش کار: ..... ص : 66
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 67
منابع و مآخذ: ..... ص : 69
آلزایمر در آینه قرآن و علم ..... ص : 73
مقدمه: ..... ص : 73
تاریخچه ..... ص : 74
پاتو فیزیولوژى(آسیب‏شناسى) ..... ص : 75
سبب‏شناسى(اتولوژى) ..... ص : 76
علائم و مراحل بیمارى: ..... ص : 77
تشخیص آلزایمر: ..... ص : 78
نحوه درمان آلزایمر در علم روز: ..... ص : 79
درمان ناتوانى عقلى: ..... ص : 80
درمان مشکلات رفتارى: ..... ص : 80
پیشگیرى از بیمارى ..... ص : 80
توصیه‏هاى دینى در بیمارى آلزایمر ..... ص : 82
1 - خواندن قرآن از جمله آخر سوره بقره ..... ص : 82
2 - تحصیل علم در تمام طول عمر ..... ص : 82
3 - تغذیه مناسب: ..... ص : 83
نکاتى در مراقبت مؤثر از بیمار ..... ص : 84
منابع و مآخذ: ..... ص : 85
نمونه‏اى از طب پیشگیرى در آموزه‏هاى قرآن ..... ص : 87
چکیده: ..... ص : 87
واژگان کلیدى: ..... ص : 88
مقدمه: ..... ص : 88
شیر مادر در قرآن کریم ..... ص : 90
امتیازات شیر مادر از جنبه پزشکى ..... ص : 95
منافع شیر مادر براى کودکان نارس ..... ص : 99
نکته آخر اینکه: ..... ص : 100
منابع و مآخذ: ..... ص : 102
شناختى از مفهوم ثم أنشأناه خلقا آخر، ..... ص : 107
منابع و مآخذ: ..... ص : 112
بررسى علمى علل حرمت مجامعت با همسر حائض از دیدگاه قرآن کریم ..... ص : 113
چکیده: ..... ص : 113
واژگان کلیدى: ..... ص : 114
مقدمه: ..... ص : 114
جنسیت و خصوصیات آن: ..... ص : 116
اثر هورمون‏هاى جنسى بر رفتار جنسى: ..... ص : 121
مرحله قاعدگى: ..... ص : 122
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 127
منابع و مآخذ: ..... ص : 128
کدام مرد؟ کدام زن؟ رویکردى نو به آیات قرآن درباره اهداء اسپرم و رویان ..... ص : 132
واژگان کلیدى: ..... ص : 132
مقدمه: ..... ص : 132
روش تحقیق: ..... ص : 132
دین الهى، تفقه، اجتهاد و اصول فقه ..... ص : 133
یافته‏ها: ..... ص : 133
1. به هرگونه رابطه بین زوجین اجازه داده‏اند: ..... ص : 134
2. حفظ فروج را براى مردان و زنان لازم دانسته‏اند: ..... ص : 134
3. آمیزش بدون نکاح را ممنوع کرده‏اند: ..... ص : 135
4 و 5. زنا و شبیه به زنا را ممنوع کرده‏اند: ..... ص : 135
4. عمل زشت(آشکار یا پنهان) و گسترش آن را حرام کرده‏اند: ..... ص : 136
5. عملى که شبه‏اى در جواز آن باشد را مشمول موهبت الهى نمى‏دانند: ..... ص : 137
6. ناپاکان را از پاکان جدا مى‏کنند: ..... ص : 137
7. فرزند را محصول زوجین نکاح یافته مى‏دانند: ..... ص : 137
8. کتمان حقیقت باردارى را حرام دانسته‏اند: ..... ص : 138
9. کتمان نسب حقیقى را حرام دانسته‏اند: ..... ص : 138
12. صله رحم(نسبت به والدین) را حق و تکلیف فرزند دانسته‏اند: ..... ص : 139
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 139
منابع و مآخذ: ..... ص : 141
بهداشت زناشوئى و مسائل جنسى از دیدگاه قرآن و طب ..... ص : 144
چکیده: ..... ص : 144
واژگان کلیدى: ..... ص : 144
مقدمه: ..... ص : 145
الف) بهداشت زناشویى در قرآن: ..... ص : 147
منشا قاعدگى از سه غده درون‏ریز اصلى ..... ص : 149
1 - هیپوتالاموس: ..... ص : 149
2 - هیپوفیز: ..... ص : 150
3 - تخمدان‏ها: ..... ص : 150
ب) نهى اکید قرآن از فحشاء(گزاره‏هاى لواط و زنا) ..... ص : 154
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 162
منابع و مآخذ: ..... ص : 164
نگاهى به خرما و خواص آن در آیات قرآن کریم و روایات اسلامى ..... ص : 166
چکیده: ..... ص : 166
واژگان کلیدى: ..... ص : 167
مقدمه: ..... ص : 167
ویژگیهاى خرما: ..... ص : 167
خرما در آیات قرآن: ..... ص : 170
خرما در روایات اسلامى و سخنان معصومین علیهم السلام: ..... ص : 171
نتیجه‏گیرى و پیشنهادها: ..... ص : 173
منابع و مآخذ: ..... ص : 174
فواید عسل از دیدگاه قرآن، احادیث و تحقیقات پزشکى امروز ..... ص : 176
چکیده: ..... ص : 176
واژگان کلیدى: ..... ص : 177
مقدمه: ..... ص : 177
تاریخچه عسل: ..... ص : 178
عسل از دیدگاه قرآن، پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام ..... ص : 179
عسل از دیدگاه علم پزشکى ..... ص : 184
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 189
منابع و مآخذ: ..... ص : 190
عسل، معجزه قرآنى و تأثیر آن بر ریسک فاکتورهاى قلبى عروقى ..... ص : 192
چکیده: ..... ص : 192
مواد و روش‏ها: ..... ص : 193
یافته‏ها: ..... ص : 193
نتیجه‏گیرى و پیشنهاد: ..... ص : 194
واژگان کلیدى: ..... ص : 194
مقدمه: ..... ص : 194
سابقه تاریخى عسل در طب ..... ص : 194
احادیث: ..... ص : 196
کاربرد عسل در طب نوین: ..... ص : 197
روش کار طرح پژوهش: ..... ص : 197
مقدمه: ..... ص : 198
منابع داده‏ها: ..... ص : 198
حجم نمونه: با توجه به مقاله ..... ص : 198
روش نمونه‏گیرى: ..... ص : 199
متغیرها: ..... ص : 199
روش اجراى طرح: ..... ص : 199
روش تجزیه و تحلیل داده‏ها: ..... ص : 201
نتایج ..... ص : 201
مشخصات کلى واحدهاى پژوهش ..... ص : 201
نتایج در گروه کنترل(گلوکز) ..... ص : 202
نتایج در گروه آزمایش(عسل): ..... ص : 202
جدول 1: مقایسه میانگین پارامترهاى بالینى و آزمایشگاهى قبل و بعد از مداخله متغیرها در گروه آزمایش ..... ص : 202
جدول 2 مقایسه میانگین قبل و بعد از مداخله متغیرها در گروه کنترل ..... ص : 204
بحث و نتیجه‏گیرى ..... ص : 209
تاثیر عسل بر کاهش وزن ..... ص : 209
- تاثیر عسل بر میزان لیپیدهاى خون: ..... ص : 210
تاثیر عسل بر میزان SBF ..... ص : 212
جذب کربوهیدارت ..... ص : 212
- تاثیر عسل بر PRC ..... ص : 213
نتیجه‏گیرى نهایى: ..... ص : 214
کاربرد نتایج: ..... ص : 214
منابع و مآخذ: ..... ص : 216
هسته انگور دریچه‏اى از قرآن به روى علم(پژوهشى در ارتباط با فن‏آورى استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابى خصوصیات ضد میکروبى، ضد سرطانى و آنتى اکسیدانى آن) ..... ص : 218
چکیده: ..... ص : 218
مقدمه: ..... ص : 219
منابع و مآخذ: ..... ص : 223
بررسى بزرگترین دستور آسمانى تغذیه در قرآن(کلوا و اشربوا و لا تسرفوا) ..... ص : 225
چکیده: ..... ص : 225
واژگان کلیدى: ..... ص : 227
توجه اسلام به مواد غذایى ..... ص : 227
جامع‏ترین دستور آسمانى ..... ص : 229
چند نکته مهم قابل ذکر در آیه شریفه این است که: ..... ص : 230
قرآن و علم پزشکى ..... ص : 234
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 236
منابع و مآخذ: ..... ص : 237
بهداشت و طب در پرتو آیاتى از قرآن مجید ..... ص : 239
فصل اول - طب در لغت و اصطلاح ..... ص : 240
فصل دوم - اهمیت طبابت در قوانین اسلامى ..... ص : 241
1 - جایگاه دانش پزشکى ..... ص : 241
2 - طبابت کار خداوند و اولیاء خداوند است ..... ص : 243
3 - آیات مرتبط با دانش پزشکى که برخى از آنها شامل آیات مربوط به: ..... ص : 246
الف: عسل ..... ص : 246
ب: شیر ..... ص : 248
ج - آب ..... ص : 252
د - شراب ..... ص : 254
ه - مردار، خون، خوک ..... ص : 256
فصل سوم - ممانعت از آمیزش در دوران حیض ..... ص : 260
نتیجه: ..... ص : 262
جدول آیات ..... ص : 264
ورزش و تاثیر آن بر سلامت جسمى و روحى از دیدگاه قرآن و روایات ..... ص : 273
چکیده: ..... ص : 273
واژگان کلیدى: ..... ص : 275
مقدمه: ..... ص : 275
هدف: ..... ص : 277
روش تحقیق: ..... ص : 277
یافته‏ها ..... ص : 277
طالوت و نیروى جسمانى ..... ص : 278
شجاعت و توان رزمى حضرت داوود علیه السلام ..... ص : 279
مسابقه ورزشى، عذرى موجه ..... ص : 280
حضرت موسى علیه السلام جوانى نیرومند ..... ص : 281
قوى بودن از نظر قرآن ..... ص : 283
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 288
منابع و مآخذ: ..... ص : 290
گوشه‏هایى از اعجاز طبى قرآن ..... ص : 291
چکیده: ..... ص : 291
مقدمه: ..... ص : 292
مراحل آفرینش انسان ..... ص : 297
تحلیل: ..... ص : 300
سرنوشت سلول تخم پس از لقاح: ..... ص : 302
قرار مکین: ..... ص : 303
بررسى دیدگاه مفسرین در این زمینه: ..... ص : 306
تحلیل: ..... ص : 307
مرحله خلقت انسان از علق: ..... ص : 308
علق در قرآن: ..... ص : 308
علق در لغت: ..... ص : 309
نظر مفسرین درباره«علق» ..... ص : 310
«علق» از نقطه‏نظر علمى: ..... ص : 311
آیا تفسیر علق به«خون بسته» تفسیر دقیقى است؟ ..... ص : 312
تحلیل: ..... ص : 314
ظلمات ثلاث: ..... ص : 316
دیدگاه مفسرین: ..... ص : 316
دیدگاه علمى: ..... ص : 317
تحلیل: ..... ص : 318
مرحله خلقت انسان از مضغه: ..... ص : 319
بررسى لغوى: ..... ص : 320
دیدگاه مفسرین: ..... ص : 320
دیدگاه علمى: ..... ص : 322
تحلیل: ..... ص : 325
مرحله تشکیل استخوانها و پوشانیدن گوشت بر آنها: ..... ص : 326
نکات تفسیرى: ..... ص : 326
نکات علمى: ..... ص : 327
تحلیل: ..... ص : 328
مرحله آفرینش روح: ..... ص : 329
نکات تفسیرى: ..... ص : 329
نکات علمى: ..... ص : 330
تحلیل: ..... ص : 331
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 333
منابع و مآخذ: ..... ص : 336
امنیت غذایى در قرآن کریم ..... ص : 339
چکیده: ..... ص : 339
واژگان کلیدى: ..... ص : 340
مقدمه: ..... ص : 340
1 - تعریف امنیت غذایى از سوى بانک جهانى و O. A. F ..... ص : 341
1 - 1 - فراهم بودن غذا:(ytilibaliavA) ..... ص : 341
1 - 2 دسترسى به غذا:(ytilibalissexxA) ..... ص : 341
1 - 3 - مطلوبیت غذا:(ycauqedA) ..... ص : 342
1 - 4 - پایدارى:(ytilibaniatsuS) ..... ص : 342
2 - بحث و بررسى آیات مرتبط با مفهوم امنیت غذایى ..... ص : 342
2 - 1 - شباهت نعمات دنیوى و بهشتى براى مومنان ..... ص : 342
2 - 2 - دسترسى دائم به غذا ..... ص : 343
2 - 3 - اطمینان از دست‏یابى به غذا ..... ص : 345
2 - 4 - روزیهاى پاک(طیبات رزق) ..... ص : 346
2 - 5 - بهره‏مندى از انواع غذا و محصولات کشاورزى ..... ص : 347
2 - 6 - امنیت غذایى تابعى از توسعه کشاورزى ..... ص : 349
2 - 7 - تولید مدبرانه و آگاهانه ..... ص : 350
2 - 8 - عدم وابستگى به غیر مسلمانان در تأمین غذا ..... ص : 351
2 - 9 امنیت غذایى زمینه‏ساز فرهنگ دینى ..... ص : 353
2 - 10 9 - توزیع عادلانه غذا در جامعه اسلامى ..... ص : 353
2 - 11 - مصرف بدون اسراف ..... ص : 355
نتیجه‏گیرى ..... ص : 356
منابع و مآخذ: ..... ص : 358
پاسدارى از منابع طبیعى در راستاى سلامت انسان از دیدگاه قرآن

..... ص : 359
چکیده: ..... ص : 359
واژگان کلیدى: ..... ص : 360
مقدمه: ..... ص : 360
بیان مسئله: ..... ص : 361
الف) آب ..... ص : 362
ب) اهمیت آب در چرخه محیط زیست ..... ص : 363
1 - آب مایه حیات تمام موجودات زنده: ..... ص : 363
2 - احتیاج موجودات زنده به آب به جهت تهیه مواد مختلف: ..... ص : 364
3 - تأمین اکسیژن مورد نیاز موجودات آبزى: ..... ص : 365
4 - آب و نقش آن در گیاهان و چرخه محیط زیست: ..... ص : 365
5 - آب و نقش آن در خلق جنبنده و حیوانات چرخه محیط زیست:

 ..... ص : 366
ج - اهمیت آب و خواص فیزیکى آن: ..... ص : 366
د - انواع آب‏ها و روش‏هاى آلودگى‏زدایى از آن‏ها: ..... ص : 367
1 - آب‏هاى درونى یا زیرزمینى: ..... ص : 368
2 - آب‏هاى شیرین سطحى: ..... ص : 368
ه - بهداشت آب در آموزه‏هاى پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله و سلم

..... ص : 369
و - نقش ضدعفونى‏کنندگى آب ..... ص : 371
ز - آثار سودمند آب از دیدگاه قرآن و معصومین علیهم السلام 

در محیط زیست: ..... ص : 372
ح - جلوگیرى از آلودگى آب و قرار دادن حریم براى آبها: ..... ص : 372
ط - پرهیز از اسراف در مصرف آب در آموزه‏هاى پیامبر اعظم

 صلى الله علیه و آله و سلم ..... ص : 375
ى) خاک ..... ص : 376
ک - اثر خاک پاک زنده در از بین بردن آلودگى‏هاى محیط زیست: ..... ص : 378
ل - بهره‏ورى از خاک: ..... ص : 378
م - بررسى عوامل موثر در تشکیل و فرسایش خاک: ..... ص : 380
1 - آب و هوا: ..... ص : 380
2 - گیاهان: ..... ص : 381
3 - انسان: ..... ص : 381
4 - ناهموارى: ..... ص : 381
ن - هوا ..... ص : 382
س - تأثیرات هوا بر جسم و جان از نگاه قرآن و روایات: ..... ص : 384
ق - تأثیر هوا بر جسم و جان از نگاه دانشمندان مسلمان: ..... ص : 386
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 389
منابع و مآخذ: ..... ص : 390
بررسى تطبیقى عوامل موثر بر سلامت جسم و روان انسانها 

و اعجاز خلقت با آیات قرآن کریم ..... ص : 391
چکیده: ..... ص : 391
1) عوامل موثر بر سلامت جسم در قرآن کریم: ..... ص : 392
2) عوامل موثر بر سلامت روان انسان‏ها در قرآن کریم: ..... ص : 392
3) اعجاز آفرینش در آیات قرآن کریم: ..... ص : 392
واژگان کلیدى: ..... ص : 392
مقدمه: ..... ص : 393
چرا سى روز روزه مى‏گیریم؟! ..... ص : 398
سوختگى‏ها و احساس درد ..... ص : 399
زخم بستر! ..... ص : 400
شنوائى و بینائى! ..... ص : 401
حکمت اناتومیکى یک عصب! ..... ص : 402
اجتناب از آمیزش جنسى زنان حائض ..... ص : 403
دشوارى تنفس با افزایش ارتفاع ..... ص : 405
اصول پاکیزگى تن! ..... ص : 408
عوامل موثر بر سلامت روان انسان‏ها در قرآن کریم: ..... ص : 409
رنگ سبز سمبل اسلام! ..... ص : 409
خواب مایه آرامش! ..... ص : 410
اعجاز صوتى قرآن! ..... ص : 412
مدى‏تیشن! ..... ص : 415
اصول پاکیزگى روان! ..... ص : 416
اعجاز آفرینش در آیات قرآن کریم: ..... ص : 417
کوتاه‏ترین مدت حاملگى! ..... ص : 418
ناتوانى در خلقت مگس! ..... ص : 418
جنین‏شناسى در قرآن: ..... ص : 421
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 424
منابع و مآخذ: ..... ص : 425
اسرار پزشکى نماز شب در قرآن و حدیث ..... ص : 427
نسخه جدید ..... ص : 427
1. نماز شب در آیات و روایات ..... ص : 427
1 - 1 - فواید نماز شب در احادیث شریف ..... ص : 428
1 - 1 - 1 اخلاق خوش: ..... ص : 428
1 - 1 - 2 درمان بیمارى‏ها: ..... ص : 429
1 - 1 - 3 سلامتى، تندرستى و راحتى بدن: ..... ص : 429
1 - 1 - 4 طولانى شدن عمر: ..... ص : 429
1 - 1 - 5 خوشبویى بدن: ..... ص : 429
1 - 1 - 6 روشنى چشم: ..... ص : 429
1 - 1 - 7 نورانیت و زیبایى چهره: ..... ص : 429
1 - 1 - 8 نورانیت قلب: ..... ص : 430
1 - 1 - 9 نورانیت منزل: ..... ص : 430
1 - 1 - 10 افزایش رزق و روزى: ..... ص : 430
1 - 1 - 11 اداى دین: ..... ص : 430
1 - 1 - 12 جلوگیرى از کارهاى زشت و ناپسند: ..... ص : 430
2. تحقیقات پزشکى در رابطه با نماز شب ..... ص : 431
2 - 1 خواب ..... ص : 431
2 - 1 - 1 اهمیت خواب در زندگى انسان ..... ص : 431
2 - 1 - 2 مراحل و انواع خواب ..... ص : 432
2 - 1 - 2 - 1 خواب آرام و معمولى(peels xodohtrO)، ..... ص : 432
2 - 1 - 2 - 2 خواب(MER) یا متناقض(peels lacixodaraP). ..... ص : 433
2 - 1 - 3 نقش نماز شب در ایجاد آسایش روحى، روانى ..... ص : 433
2 - 1 - 3 - 1 رابطه خواب MER با افسردگى ..... ص : 433
2 - 1 - 3 - 2 نماز شب خواب(MER) را کاهش مى‏دهد ..... ص : 434
2 - 1 - 4 نقش نماز شب در تأمین بهداشت خواب 

و ایجاد آرامش عضلانى بدن ..... ص : 435
2 - 1 - 4 - 1 بهترین وقت براى خوابیدن ..... ص : 435
2 - 1 - 4 - 2 بدترین وقت براى خواب ..... ص : 436
2 - 1 - 4 - 3 آرامش عضلانى حاصل در اثر نماز شب ..... ص : 436
2 - 1 - 4 - 4 مضرات پرخوابى ..... ص : 437
2 - 1 - 5 دیگر فواید سحرخیزى ..... ص : 438
2 - 1 - 5 - 1 نشاط ..... ص : 438
2 - 1 - 5 - 2 تولید ویتامین D« ..... ص : 438
2 - 1 - 5 - 3 جلوگیرى از سکته قلبى ..... ص : 438
2 - 1 - 5 - 4 مفید بدن بودن ..... ص : 439
2 - 1 - 6 نقش نماز شب در ایجاد نشاط و شادى ..... ص : 439
2 - 1 - 7 نتیجه‏گیرى ..... ص : 440
2 - 2 هورمون ملاتونین ..... ص : 440
2 - 2 - 1 ملاتونین چیست؟ ..... ص : 440
2 - 2 - 2 عامل و زمان ترشح هورمون ملاتونین ..... ص : 441
2 - 2 - 3 نماز شب عامل افزایش ترشح هورمون ملاتونین ..... ص : 441
2 - 2 - 4 وظایف هورمون ملاتونین ..... ص : 442
2 - 2 - 5 نماز شب دستگاه ایمنى بدن را تقویت مى‏کند ..... ص : 444
2 - 2 - 6 تأثیر نماز شب بر سلولهاى مغز ..... ص : 445
2 - 2 - 7 نماز شب و تقویت بینایى ..... ص : 445
2 - 2 - 8 نقش نماز شب در طول عمر و زیبایى چهره ..... ص : 446
2 - 2 - 9 محافظت از قلب ..... ص : 447
2 - 2 - 10 پیشگیرى از افسردگى و ایجاد شادى و نشاط ..... ص : 447
2 - 2 - 11 حل مشکل کم‏خوابى و پیشگیرى از سرطان ..... ص : 448
2 - 2 - 12 عوامل کاهش ترشح ملاتونین ..... ص : 448
2 - 2 - 13 چگونگى ایجاد بالاترین حد طبیعى ملاتونین در بدن ..... ص : 448
2 - 3 طهارت نماز(وضو، غسل و تیمم) ..... ص : 449
2 - 3 - 1 فلسفه پزشکى وضو ..... ص : 449
2 - 3 - 1 - 1 تأثیر وضو بر اعصاب ..... ص : 450
2 - 3 - 2 نتیجه‏گیرى ..... ص : 451
2 - 4 تأثیر روح و روان بر بدن ..... ص : 451
خاتمه ..... ص : 458
منابع و مآخذ: ..... ص : 459
بهداشت فردى و محیط در فرهنگ اسلامى ایرانى ..... ص : 461
چکیده: ..... ص : 461
روشها ..... ص : 461
نتایج ..... ص : 462
کلمات کلیدى: ..... ص : 462
مقدمه: ..... ص : 462
روش: ..... ص : 464
یافته‏ها: ..... ص : 464
بهداشت فردى ..... ص : 467
استحمام ..... ص : 468
بهداشت دهان و دندان ..... ص : 469
بهداشت مو و ناخن ..... ص : 469
به کار بردن بوى خوش ..... ص : 470
بهداشت لباس ..... ص : 470
بهداشت مواد غذایى: ..... ص : 471
بهداشت مسکن ..... ص : 472
بهداشت آب: ..... ص : 475
دفع فاضلاب ..... ص : 476
زباله و مواد زیاد ..... ص : 477
بهداشت اماکن عمومى ..... ص : 479
حفظ محیط زیست ..... ص : 480
بحث: ..... ص : 482
منابع و مآخذ: ..... ص : 485
نقش دعا در ارتقاى سلامت: چشم‏اندازى بر سیره نبوى

 و مستندات جدید علمى ..... ص : 489
چکیده: ..... ص : 489
مقدمه: ..... ص : 489
روشها: ..... ص : 489
یافته‏ها: ..... ص : 490
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 490
واژگان کلیدى: ..... ص : 490
مقدمه: ..... ص : 490
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 494
عسل در قرآن و حدیث ..... ص : 501
چکیده: ..... ص : 501
واژگان کلیدى: ..... ص : 503
منابع و مآخذ: ..... ص : 508
اخلاق از منظر قرآن، اخلاق کاربردى و اخلاق پزشکى ..... ص : 509
چکیده: ..... ص : 509
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 510
واژگان کلیدى: ..... ص : 511
مقدمه: ..... ص : 511
نگاهى کوتاه به آیات کریمه ..... ص : 513
اهمیت اخلاق در روایات ..... ص : 516
تاریخچه علم اخلاق: ..... ص : 517
منابع و مآخذ: ..... ص : 521
ارتباط بین فعالیت‏هاى مذهبى و مصرف سیگار

 در دانشجویان یکى از دانشگاههاى کرمان ..... ص : 523
چکیده: ..... ص : 523
مواد و روش بررسى: ..... ص : 524
یافته‏ها: ..... ص : 524
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 525
واژگان کلیدى: ..... ص : 525
مقدمه: ..... ص : 525
مواد و روش بررسى ..... ص : 526
یافته‏ها ..... ص : 527
بحث و نتیجه‏گیرى ..... ص : 528
تقدیر و تشکر ..... ص : 530
ضمیمه 1 ..... ص : 534
ضمیمه 2 ..... ص : 536
آلودگى مردار در قرآن و علم پزشکى ..... ص : 537
چکیده: ..... ص : 537
واژگان کلیدى: ..... ص : 537
مقدمه: ..... ص : 537
مفهوم‏شناسى ..... ص : 538
تاریخچه ..... ص : 538
آیات ..... ص : 539
نکات تفسیرى ..... ص : 540
روایات ..... ص : 543
احکام ..... ص : 544
حکمت‏ها و اسرار علمى ..... ص : 545
بررسى و نتیجه‏گیرى ..... ص : 547
منابع و مآخذ: ..... ص : 548
فرهنگ ایمنى و قرآن ..... ص : 551
چکیده: ..... ص : 551
واژه‏گان کلیدى: ..... ص : 551
تعریف انجمن ایمنى و بهداشت انگلیس از فرهنگ ایمنى: ..... ص : 552
ادخلوها بسلام آمنین: ..... ص : 557
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 561
منابع و مآخذ: ..... ص : 562
اصول اخلاقى محیط زیست از منظر اسلام ..... ص : 565
چکیده: ..... ص : 565
واژگان کلیدى: ..... ص : 566
مقدمه: ..... ص : 566
تعریف محیط زیست ..... ص : 570
انواع محیط زیست عبارتند از: ..... ص : 570
اصول اخلاقى زیست‏محیطى ..... ص : 570
1 - اصل عدالت در محیط زیست ..... ص : 571
2 - اصل امنیت در محیط زیست ..... ص : 572
3 - اصل لا ضرر در محیط زیست ..... ص : 572
4 - اصل آبادى و ایجاد محیط زیست مصنوعى ..... ص : 573
5 - اصل دعوت به حفاظت از محیط زیست ..... ص : 574
6 - بررسى اثرات زیست‏محیطى طرح‏هاى توسعه ..... ص : 575
7 - اصل جلوگیرى از تخریب محیط زیست ..... ص : 576
8 - اصل مصرف بهینه ..... ص : 578
9 - اصل اعتدال و میانه‏روى در مصرف ..... ص : 579
10 - اصل بهداشت و پاکیزگى محیط ..... ص : 580
11 - اصل جلوگیرى از آلودگى محیط زیست: ..... ص : 581
12 - اصل توجه به بهداشت محیط زندگى: ..... ص : 582
13 - بهداشت محیط مسجد ..... ص : 585
14 - اصل توجه به بهداشت آب: ..... ص : 585
15 - اصل توجه به بهداشت هوا ..... ص : 587
16 - اصل رعایت بهداشت صوتى ..... ص : 589
17 - اصل رعایت بهداشت زمین ..... ص : 589
18 - بهداشت زباله و مواد زاید ..... ص : 590
19 - اصل ضرورت ایجاد سیستم‏هاى بازیافت ..... ص : 591
20 - اصل توسعه‏ى فضاى سبز ..... ص : 592
21 - اجراى پیمان‏هاى زیست‏محیطى ملى و جهانى ..... ص : 593
نتیجه‏گیرى ..... ص : 595
نقش اسلام در اخلاق زیست‏محیطى از ابعاد مختلف مهم است:

..... ص : 595
منابع و مآخذ: ..... ص : 597
مرورى بر دستورات اسلامى در دوران باردارى ..... ص : 601
مقدمه: ..... ص : 601
توصیه‏هاى مربوط به هر ماه باردارى ..... ص : 603
توصیه‏هاى کلى در دوران باردارى ..... ص : 606
منابع و مآخذ: ..... ص : 608
دیدگاه‏هاى قرآن کریم در مورد بهداشت مواد غذایى ..... ص : 609
چکیده: ..... ص : 609
واژگان کلیدى: ..... ص : 610
مقدمه: ..... ص : 610
منابع و مآخذ: ..... ص : 619
1. قرآن کریم: ..... ص : 619
2. تفاسیر: ..... ص : 619
3. سایت‏ها: ..... ص : 620
تزکیه روح و تصفیه جسم«آثار جسمى روزه» ..... ص : 621
چکیده: ..... ص : 621
واژگان کلیدى: ..... ص : 621
1 - تعریف روزه: ..... ص : 621
2 - فلسفه روزه: ..... ص : 622
3 - تاریخچه روزه‏دارى ..... ص : 623
4 - مدت زمان روزه‏دارى ..... ص : 623
5 - تفاوت روزه با گرسنگى(نیت روزه): ..... ص : 624
6 - روزه‏درمانى ..... ص : 625
6 - 1 تاریخچه روزه‏درمانى ..... ص : 626
6 - 2 نقش درمانى روزه در حدیث ..... ص : 627
6 - 3 امتیازات روزه اسلامى بر روزه طبى ..... ص : 627
6 - 4 روزه و درمان بیماریها ..... ص : 628
6 - 4 - 1 درمان چاقى: ..... ص : 628
6 - 4 - 2 درمان و پیشگیرى از سرطان: ..... ص : 628
6 - 4 - 3 درمان دیابت: ..... ص : 629
6 - 4 - 4 تنظیم ترشح هورمونها: ..... ص : 629
6 - 4 - 5 درمان بیمارى‏هاى قلبى: ..... ص : 630
6 - 4 - 6 درمان بیماریهاى دیگر: ..... ص : 630
کلام آخر: ..... ص : 631
منابع و مآخذ: ..... ص : 632                 جلد سوم                      
بخش اول ..... ص : 1
پیام حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى(مد ظله العالى)

 به سومین همایش کشورى قرآن و طب ..... ص : 1
پیشگفتار اول ..... ص : 3
پیشگفتار دوم ..... ص : 5
پیشگفتار سوم ..... ص : 7
لیست اعضاى کمیته علمى و داوران سومین همایش

 کشورى قرآن و طب(به ترتیب حروف الفبا) ..... ص : 9
فهرست کلى مطالب ..... ص : 11
فهرست تفصیلى مجموعه مقالات سومین همایش کشورى

 قرآن و طب ..... ص : 13
اخلاق پزشکى از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 13
بهداشت و پیشگیرى از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 14
تشخیص و درمان بیماریها از منظر قرآن سنت و طب ..... ص : 16
سلامت روان از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 17
اخلاق پزشکى از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 1
اخلاق پزشکى از منظر قرآن، سنت و طب در خصوص ویژگیهاى رفتارى

 درمانگر با بیمار ..... ص : 3
چکیده ..... ص : 3
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 4
روش بررسى: ..... ص : 5
نتایج: ..... ص : 5
بحث: نیاز به الگوى مناسب براى شناخت پدیده‏هاى درونى و بیرونى

 ..... ص : 6
منابع: ..... ص : 13
تحلیلى مبتنى بر معارف دینى بر اصول اخلاقى تصمیم‏گیرى‏هاى بالینى

 ..... ص : 14
چکیده ..... ص : 14
مقدمه: ..... ص : 14
روش بررسى: ..... ص : 14
نتایج: ..... ص : 14
اصل استقلال ymonotuA: ..... ص : 15
اصل سودمندى ecnecifeneB: ..... ص : 15
اصل زیان نرساندن ecneicifelam - noN: ..... ص : 15
اصل رازدارى ytilaitnedifnoC: ..... ص : 15
طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامى: ..... ص : 16
اصل ارتباط و همراه با اعتماد yraicudiF: ..... ص : 16
اصل راستگویى و وفاى به عهد ytiledif yticareV: ..... ص : 16
اصل رضایت آگاهانه tnesnoc demrofnI: ..... ص : 16
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 19
منابع ..... ص : 19
حفظ قلمرو انسانى در مراقبت‏هاى پرستارى ..... ص : 21
چکیده ..... ص : 21
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 22
مقدمه: ..... ص : 22
قلمرو و قلمروگرایى: ..... ص : 23
انواع محدوده قلمرو انسانى: ..... ص : 23
عکس‏العمل افراد براى حفظ قلمرو ..... ص : 24
اهمیت قلمرو در پرستارى: ..... ص : 25
تدابیر پرستارى در مورد حفظ محدوده قلمرو: ..... ص : 27
منابع ..... ص : 29
قرآن کریم و سوگندنامه پزشکى ..... ص : 31
چکیده ..... ص : 31
روش بررسى: ..... ص : 31
نتایج: ..... ص : 31
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 32
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 32
مقدمه: ..... ص : 32
روش بررسى: ..... ص : 34
نتایج: ..... ص : 34
اهمیت پایبندى به سوگند: ..... ص : 34
جایگاه مقدس استاد و صاحب علم و ضرورت احترام به ایشان: ..... ص : 35
ضرورت علم‏اندوزى و ترویج علم: ..... ص : 36
نهى سقط: ..... ص : 37
بحث: در یک همه‏پرسى در دانشگاه‏هاى پزشکى آمریکا فقط 14 

درصد معتقدند سوگند نامه امروزى تمام ابعاد پزشکى و زندگى

 فردى را تحت پوشش قرار مى‏دهد ..... ص : 37
منابع: ..... ص : 38
درآمدى بر جستارهاى عرفانى استراتژى حیات دینى ..... ص : 39
چکیده ..... ص : 39
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 39
مقدمه: ..... ص : 39
حیات طیبه: ..... ص : 41
انسانها از منظر قرآن: ..... ص : 43
تعادل: ..... ص : 44
توسعه: ..... ص : 47
آینده‏نگرى: ..... ص : 50
پیشنهاد: ..... ص : 50
نتیجه: ..... ص : 51
فهرست منابع به جز قرآن کریم و نهج البلاغه: ..... ص : 52
بررسى فقهى معاینه پزشک غیر مماثل ..... ص : 53
چکیده ..... ص : 53
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 53
مقدمه: ..... ص : 53
روش بررسى: ..... ص : 54
نتایج: ..... ص : 54
بحث: نگاه به نامحرم ..... ص : 54
نظر فقیهان: ..... ص : 56
قاعد اضطرار: ..... ص : 56
بررسى ادله قاعده اضطرار ..... ص : 57
1 - دلیل عقل: ..... ص : 57
2 - قرآن ..... ص : 57
3 - سنت ..... ص : 58
4 - فتاواى فقها ..... ص : 58
ماهیت فعل اضطرارى: ..... ص : 59
شرایط تحقق حالت اضطرار ..... ص : 59
1. شرایط واقعه‏ى اضطرارى ..... ص : 59
الف) خطر باید مسلم الوقوع باشد: ..... ص : 59
ب) خطر باید شدید یا به تعبیر فقها ملجى باشد: ..... ص : 60
ج) خطر به وسیله‏ى خود مضطر ایجاد نشده باشد: ..... ص : 60
2. شرایط اقدام مضطر ..... ص : 60
الف) ارتکاب فعل حرام باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد:

 ..... ص : 60
ب) اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع 

و احوال اضطرارى باشد: ..... ص : 60
تقسیم حکم واقعى به اولى و ثانوى: ..... ص : 61
حکم اولى: ..... ص : 61
حکم ثانوى: ..... ص : 61
تطبیق مساله: ..... ص : 62
پیشنهادها: ..... ص : 63
منابع ..... ص : 64
فلسفه اخلاق پزشکى از دیدگاه اسلام ..... ص : 66
چکیده ..... ص : 66
روش بررسى: ..... ص : 66
نتایج: ..... ص : 66
تئورى اصالت نتیجه یا غایت‏گرا یا فرجام‏گرا: ..... ص : 66
الف - اخلاق خودگرا msioge lacihtE: ..... ص : 67
ب - اخلاق دیگرگرا msiurtla lacihtE: ..... ص : 67
پ - نظریه سودگرا یا اصالت سودمندى sinairatitlU: ..... ص : 67
سودگرایى در عمل msinairatilitU - tcA: ..... ص : 67
سودگرایى در قاعده msinairatilitU - eluR: ..... ص : 68
تئورى وظیفه‏گرا ygolotnoeD: ..... ص : 68
* فلسفه مستدل و عقلى: ..... ص : 69
فلسفه اخلاق در اسلام: ..... ص : 71
نتیجه‏گیرى نهایى: ..... ص : 72
منابع ..... ص : 73
«اتانازى aisanahtuE« ..... ص : 75
چکیده ..... ص : 75
روش بررسى: ..... ص : 75
نتایج: ..... ص : 75
بررسى ادله اخلاقى یوتانازى: ..... ص : 76
ادله موافقان قتل ترحمى: ..... ص : 76
ادله مخالفان قتل ترحمى: ..... ص : 77
یوتانازى از دیدگاه اسلام: ..... ص : 78
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 79
منابع: ..... ص : 80
اتانازى از دیدگاه قرآن ..... ص : 82
چکیده ..... ص : 82
اهداف: ..... ص : 82
روش بررسى: ..... ص : 82
نتایج: ..... ص : 82
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 84
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 84
مقدمه: ..... ص : 84
قوانین اتانازى در کشورهاى مختلف: ..... ص : 86
نظرات آیات عظام: سوال: ..... ص : 88
منابع ..... ص : 90
رفتار با حیوان آزمایشگاهى از منظر قرآن ..... ص : 91
چکیده ..... ص : 91
روش بررسى: ..... ص : 91
نتایج: ..... ص : 91
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 92
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 92
مقدمه: ..... ص : 92
روش بررسى: ..... ص : 97
نتایج: ..... ص : 97
بحث: زیربناى حقوق حیوان ..... ص : 98
بخش نخست: زیربناى حقوق حیوان در فقه اسلامى: ..... ص : 98
بخش دوم: حقوق حیوان در حفظ و نگهدارى: ..... ص : 99
بخش سوم: استفاده بهینه و بهره‏بردارى انسانها: ..... ص : 100
بخش چهارم: حقوق حیوان در جنایات و صدمات وارد بر آنها: ..... ص : 100
منابع ..... ص : 101
تحقیقات علمى در زمینه اخلاق در اسلام ..... ص : 102
چکیده ..... ص : 102
روش بررسى: ..... ص : 102
نتایج: ..... ص : 102
بحث: کاستى‏هاى مکاتب اخلاق اسلامى ..... ص : 102
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 103
مقدمه: ..... ص : 103
روش بررسى: ..... ص : 106
نتایج: ..... ص : 106
اخلاق عرفانى: ..... ص : 107
اخلاق نقلى: ..... ص : 108
اخلاقى تلفیقى: ..... ص : 110
بحث مقایسه مکاتب مختلف اخلاق اسلامى در مقایسه مکاتب 

فلسفى و عرفانى: ..... ص : 111
منابع ..... ص : 113
مرگ مغزى و اهداى عضو از نظر قرآن و طب ..... ص : 115
چکیده ..... ص : 115
مقدمه: مرگ مغزى چیست؟ ..... ص : 115
- علل شایع مرگ مغزى کدامند؟ ..... ص : 115
مرگ مغزى چگونه رخ مى‏دهد؟ ..... ص : 115
- چرا در مرگ مغزى، بیمار تا مدتى داراى ضربان قلب و تنفس مى‏باشد؟

 ..... ص : 115
- آیا مواردى از مرگ مغزى بوده است که بهبود یافته باشند؟

..... ص : 116
مراحل اهداء عضو: ..... ص : 116
- کشور ما از نظر آمار اهداى عضو در مقایسه سایر کشورها 

در چه جایگاهى است؟ ..... ص : 117
- چه عواملى باعث کاهش آمار اهداى عضو در ایران شده‏اند؟

 ..... ص : 118
- مهمترین مشکل که مى‏تواند فرآیند پیوند عضو را تحت تاثیر 

خود قرار دهد چیست؟ ..... ص : 118
- نظر دین اسلام در رابطه با عمل اهداى عضو چیست؟

 ..... ص : 118
- آیا از نظر شرعى تفاوتى بین اهداءکننده زنده و اهداکننده

 مرده وجود دارد؟ ..... ص : 119
- از نظر اسلام مرگ اهداءکننده چگونه مشخص مى‏شود؟

 ..... ص : 119
- اگر وصى، اجراى وصیت اهداءکننده را نپذیرفت نظر شرع چیست؟

..... ص : 119
- نظر اسلام درباره اهداى عضو در قبال ما به ازاى مادى چیست؟

 ..... ص : 119
بهداشت و پیشگیرى از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 121
بررسى اثر سالوادورا پرسیکا و کیتوزان بر لیپیدهاى خون در رت

..... ص : 123
چکیده ..... ص : 123
روش بررسى: ..... ص : 123
نتایج: ..... ص : 124
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 124
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 124
مقدمه: ..... ص : 124
روش بررسى: ..... ص : 126
جدول 1: شش نوع غذا و ترکیبات موجود در هرکدام برحسب 

درصد وزنى کل غذا ..... ص : 127
نتایج: ..... ص : 128
جدول 2: مقایسه میانگین کلسترول تام و LDL برحسب میلى‏گرم

 در دسى لیتر در گروه‏هاى آزمون ..... ص : 129
جدول(3): مقایسه میانگین مقدار ترى گلیسرید و LDH برحسب 

میلى گرم در دسى لیتر در گروه‏هاى آزمون ..... ص : 129
بحث میزان اثرگذارى داروهاى مورد آزمون: ..... ص : 130
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 131
مقایسه کارآیى مسواک طبیعى acisreP arodavlaS با مسواکهاى

 معمول در پیشگیرى از پوسیدگى دندان ..... ص : 135
چکیده ..... ص : 135
روش بررسى: ..... ص : 135
نتایج: ..... ص : 135
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 136
مقدمه: ..... ص : 136
روش بررسى: ..... ص : 138
نتایج: ..... ص : 139
جدول(1): وضعیت دندان در نمونه‏هاى مورد بررسى قبل از شروع مطالعه

..... ص : 140
جدول(4): میزان شیوع و بروز پوسیدگى دندان در دو گروه مورد بررسى

 ..... ص : 141
بحث حاصل یک تحقیق: ..... ص : 142
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 144
تعالیم و دستورات بهداشتى اسلام پیرامون باردارى، زایمان و شیردهى

..... ص : 147
چکیده ..... ص : 147
روش بررسى: ..... ص : 148
نتایج: ..... ص : 148
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 148
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 148
مقدمه: ..... ص : 148
انتخاب همسر: ..... ص : 149
زمان باردارى: ..... ص : 149
الف - شرایط تشکیل نطفه: ..... ص : 149
ب: ثواب و اجر حاملگى: ..... ص : 150
ج: تغذیه: ..... ص : 151
تاثیرات جسمى تغذیه: ..... ص : 151
تاثیرات روحى و روانى تغذیه: ..... ص : 151
د - بهداشت جسمى: ..... ص : 151
ه - بهداشت روانى: ..... ص : 152
زایمان: ..... ص : 152
نوزاد: ..... ص : 153
الف: انتخاب نام نیکو براى نوزاد: ..... ص : 153
ب: ختنه نوزاد: ..... ص : 153
ج: عقیقه نوزاد: ..... ص : 153
د: تراشیدن سر نوزاد(حلق): ..... ص : 154
ه: برداشتن کام دهان(تحنیک): ..... ص : 154
گفتن اذان و اقامه براى نوزاد: ..... ص : 154
ز: غسل نوزاد: ..... ص : 154
ح - پیچیدن نوزاد در پوشش سفید: ..... ص : 154
شیردهى: ..... ص : 154
الف - مدت شیردهى: ..... ص : 155
ب - گرفتن دایه براى نوزاد: ..... ص : 155
ج: محرمیت در شیردهى: ..... ص : 156
د: مادر شیرده: ..... ص : 156
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 157
منابع: ..... ص : 158
بررسى عوامل مستعدکننده عفونتهاى ادرارى در زنان متاهل 

و مقایسه آن با دیدگاه اسلام ..... ص : 159
چکیده ..... ص : 159
نمونه پژوهش: ..... ص : 159
محیط پژوهش: ..... ص : 159
نوع پژوهش: ..... ص : 159
نتایج: ..... ص : 159
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 160
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 160
مقدمه: ..... ص : 161
هدف: ..... ص : 162
نمونه پژوهش: ..... ص : 162
محیط پژوهش: ..... ص : 162
نوع پژوهش: ..... ص : 162
نتایج: ..... ص : 162
بحث: رفتارهاى مرتبط با سلامتى شامل چه دسته از رفتارها مى‏شود

..... ص : 162
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 167
منابع ..... ص : 167
بهداشت و پیشگیرى از منظر قرآن و سنت و طب ..... ص : 172
چکیده ..... ص : 172
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 174
مقدمه: ..... ص : 174
روش بررسى: ..... ص : 174
نتایج: ..... ص : 175
بحث: آن مقدار توجهى که در قرآن، سنت و طب اصیل ایرانى نسبت 

به رعایت و بهداشت و پیشگیرى از بیماریهاى روحى و جسمى شده

..... ص : 175
پیشنهاد: ..... ص : 183
منابع: ..... ص : 183
اسلام و تنظیم خانواده ..... ص : 184
چکیده ..... ص : 184
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 185
مقدمه: ..... ص : 185
ازدواج و تولید نسل: ..... ص : 186
جواز پیشگیرى از باردارى: ..... ص : 186
نظر آیات و روایات در خصوص جمعیت و قالب‏هاى آن: ..... ص : 187
اول در قالب ازدواج: ..... ص : 187
دوم در قالب زنان پر اولاد: ..... ص : 187
سوم در قالب اولاد: ..... ص : 187
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 188
منابع ..... ص : 190
بررسى مقایسه‏اى استرس و ارتباط آن با پایبندى به نماز 

در افراد مبتلا و غیر مبتلا به فشارخون بالاى مراجعه‏کننده 

به درمانگاه داخلى بیمارستان بعثت شهر سنندج سال 1387.

..... ص : 191
چکیده ..... ص : 191
روش بررسى: ..... ص : 191
نتایج: ..... ص : 192
بحث ارتباط بین استرس و بیماریها: ..... ص : 192
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 192
مقدمه: ..... ص : 192
روش بررسى: ..... ص : 194
نتایج: ..... ص : 195
بحث تأثیر استرس در ایجاد بیماریهاى جسمى: ..... ص : 196
پیشنهاد: ..... ص : 198
منابع: ..... ص : 199
ارتباط بین فعالیت‏هاى مذهبى و مصرف سیگار در دانشجویان

 یکى از دانشگاههاى کرمان ..... ص : 201
چکیده ..... ص : 201
روش بررسى: ..... ص : 201
نتایج: ..... ص : 202
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 202
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 202
مقدمه: ..... ص : 204
روش بررسى: ..... ص : 205
نتایج: ..... ص : 206
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 208
تقدیر و تشکر: ..... ص : 211
بهداشت و پیشگیرى از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 214
چکیده ..... ص : 214
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 215
مقدمه: ..... ص : 215
بهداشت تغذیه: ..... ص : 215
بهداشت و طهارت بدن، ..... ص : 218
غسل: ..... ص : 219
ممنوعیت استمناء: ..... ص : 219
هم‏جنس‏بازى(لواط): ..... ص : 220
اهمیت بهداشت محیط: ..... ص : 220
نماز و سلامتى جسم و روح: ..... ص : 221
منابع: ..... ص : 223
اهمیت بهداشت و پیشگیرى قبل از درمان از دیدگاه قرآن و سنت

..... ص : 224
چکیده ..... ص : 224
مقدمه: ..... ص : 224
روش بررسى: ..... ص : 225
نتایج: ..... ص : 225
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 225
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 225
مقدمه: ..... ص : 225
روش بررسى: ..... ص : 226
نتایج: ..... ص : 226
الاعمال بالنیات: ..... ص : 227
اهمیت بهداشت از دیدگاه ائمه علیهم السلام: ..... ص : 229
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 229
منابع: ..... ص : 230
نقش آب در بهداشت و سلامت از دیدگاه قرآن کریم ..... ص : 231
چکیده ..... ص : 231
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 232
مقدمه: ..... ص : 232
روش بررسى: ..... ص : 234
نتایج: ..... ص : 234
بحث: کمبود آب آشامیدنى و نیاز روزافزون به غذا ..... ص : 236
پیشنهاد: ..... ص : 237
منابع: ..... ص : 238
بررسى تأثیر چوب اراک بر روى دندان‏ها ..... ص : 239
چکیده ..... ص : 239
مقدمه: ..... ص : 241
بهداشت روان در دوران بیمارى در آموزه‏هاى پیامبر اعظم(ص) ..... ص : 245
چکیده ..... ص : 245
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 246
مقدمه: ..... ص : 246
صبر بر بیمارى و اجر بیمار: ..... ص : 247
پنهان داشتن بیمارى و عدم شکایت از آن: ..... ص : 247
امید به بهبودى و ضرورت درمان از دیدگاه اسلام: ..... ص : 247
عوامل موفقیت درمان از دیدگاه اسلام: ..... ص : 249
نقش روابط انسانى در بهبود بیمارى: ..... ص : 250
ارتباط پرسنل درمانى با بیمار: ..... ص : 250
منابع ..... ص : 251
اصول بهداشت محیط از منظر قرآن و روایات ..... ص : 253
چکیده ..... ص : 253
هدف: ..... ص : 253
روش بررسى: ..... ص : 253
نتایج: ..... ص : 253
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 254
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 254
مقدمه: ..... ص : 254
روش بررسى: ..... ص : 255
نتایج: ..... ص : 255
بهداشت آب: ..... ص : 255
بهداشت مسکن و اماکن عمومى: ..... ص : 257
بهداشت زباله و مواد زاید: ..... ص : 258
بهداشت مواد غذایى: ..... ص : 259
حفظ محیط زیست: ..... ص : 261
بحث: جامع‏ترین دستورات بهداشتى ..... ص : 262
پیشنهادها: ..... ص : 263
منابع ..... ص : 264
شب و تاریکى از دیدگاه قرآن و طب ..... ص : 265
چکیده ..... ص : 265
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 265
مقدمه: ..... ص : 266
روش بررسى: ..... ص : 266
نتایج: ..... ص : 266
بحث آرامش و سکون در شب: ..... ص : 271
پیشنهادات: ..... ص : 273
منابع: ..... ص : 274
بررسى دیدگاه اسلام و قرآن راجع به بهداشت محیط ..... ص : 275
چکیده ..... ص : 275
روش بررسى: ..... ص : 275
توجه به بهداشت هوا: ..... ص : 276
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 276
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 276
مقدمه: ..... ص : 277
محیط زیست مصنوعى یا انسان ساخت یا انسانى: ..... ص : 278
بهداشت آب و جمع‏آورى پساب‏ها: ..... ص : 279
مواد زائد جامد یا پسماند: ..... ص : 281
توجه به بهداشت هوا: ..... ص : 283
انواع آلاینده‏هاى هوا: ..... ص : 283
آلودگى صدا: ..... ص : 283
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 284
بحث در اسلام پیشگیرى مقدم بر درمان است: ..... ص : 284
منابع: ..... ص : 285
مرورى بر بعضى از یافته‏هاى علمى در خصوص تاثیر نماز بر سلامت 

جسم و روح انسان ..... ص : 286
چکیده ..... ص : 286
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 286
مقدمه: ..... ص : 286
روش بررسى: ..... ص : 287
نتایج و بحث: ..... ص : 287
نتیجه‏گیرى و پیشنهاد: ..... ص : 295
منابع ..... ص : 295
بررسى تاثیر گوشت حاصل از ذبح حلال بر سلامت جسمى و روانى

..... ص : 296
چکیده ..... ص : 296
اهداف: ..... ص : 296
روش بررسى: ..... ص : 297
نتایج: ..... ص : 297
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 297
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 297
مقدمه: ..... ص : 298
روش بررسى: ..... ص : 299
نتایج: ..... ص : 299
نتیجه‏گیرى کلى: ..... ص : 304
منابع: ..... ص : 305
تشخیص و درمان بیماریها از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 306
تأثیر آواى قرآن کریم بر میزان اضطراب مادران قبل از عمل زایمان ..... ص : 308
چکیده ..... ص : 308
هدف: ..... ص : 308
روش بررسى: ..... ص : 308
نتایج: ..... ص : 308
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 309
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 309
مقدمه: ..... ص : 311
روش بررسى: ..... ص : 313
نتایج: ..... ص : 313
جدول(1): میانگین و انحراف معیار میزان اضطراب قبل از پخش آواى

قرآن کریم و 20 دقیقه پس از پخش آن در گروه شاهد و مورد. .....

ص : 313
بحث عوامل متعددى منجر به بروز حالات اضطرابى در مادر در مورد

 زایمان مى‏گردد: ..... ص : 314
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 316
منابع: ..... ص : 316
مقایسه آزمایشگاهى غلظت‏هاى مختلف دو نوع عسل 

بر کاندیدا آلبیکانس ..... ص : 319
چکیده ..... ص : 319
روش بررسى: ..... ص : 319
نتایج: ..... ص : 320
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 320
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 320
مقدمه: ..... ص : 320
روش بررسى: مواد مورد استفاده: ..... ص : 323
روش تهیه مواد: تهیه غلظت‏هاى مختلف عسل ..... ص : 324
روش انجام تست آزمایشگاهى: ..... ص : 324
نتایج: ..... ص : 325
جدول 1: مقایسه میزان رشد کاندیدا آلبیکنس 

در محیطهاى کشت حاوى عسل نوع اول و شاهد

 در ساعتهاى مختلف مورد بررسى ..... ص : 326
جدول 2: مقایسه میزان رشد کاندیدا آلبیکنس 

در محیطهاى کشت حاوى عسل نوع دوم و شاهد 

در ساعتهاى مختلف مورد بررسى ..... ص : 327
جدول 3: میزان رشد کاندیدا آلبیکنس

 در محیطهاى کشت حاوى عسل توع اول ..... ص : 327
جدول 4: میزان رشد کاندیدا آلبیکنس 

در محیطهاى کشت حاوى عسل نوع دوم ..... ص : 328
بحث و بررسى: ..... ص : 328
نتیجه‏گیرى و پیشنهادها: ..... ص : 331
تشکر و قدردانى: ..... ص : 332
بررسى تأثیر مصرف آب انار(. L mutanarg acinuP

بر اسپرم و پتانسیل بارورى ..... ص : 335
چکیده ..... ص : 335
روش بررسى: ..... ص : 335
نتایج: ..... ص : 336
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 336
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 336
مقدمه: ..... ص : 338
روش بررسى: حیوانات: ..... ص : 340
مطالعه میکروسکوپى: ..... ص : 340
تحلیل آمارى: ..... ص : 341
نتایج: ..... ص : 341
بحث نتایج یک تحقیق: ..... ص : 342
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 345
جدول 1: وضعیت پارامترهاى اسپرم و پتانسیل بارورى

در دو گروه کنترل(بدون مصرف آب انار) و تجربى(با مصرف آب انار)

 موش ..... ص : 346
منابع ..... ص : 347
مقایسه تأثیر رطب و اکسى‏توسین بر خونریزى بعد از زایمان در مادران باردار مراجعه‏کننده به اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقى یزد ..... ص : 352
هدف اصلى طرح: ..... ص : 354
- اهداف ویژه طرح: ..... ص : 354
- اهداف کاربردى: ..... ص : 355
روش کار: ..... ص : 355
روش نمونه‏گیر: ..... ص : 356
روش جمع‏آورى داده: ..... ص : 356
روش تجزیه و تحلیل داده‏ها(dohteM sisylanA ataD): ..... ص : 356
نتایج: ..... ص : 357
جدول 1: مقایسه میانگین، انحراف معیار و میانه وزن

 شان قبل و بعد از استفاده در گروههاى مورد بررسى ..... ص : 358
بحث نتایج یک تحقیق: ..... ص : 358
منابع ..... ص : 365
بررسى دیدگاه قرآن در حفظ محیط زیست ..... ص : 367
مقدمه: ..... ص : 367
روش بررسى: ..... ص : 368
نتایج: ..... ص : 368
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 368
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 369
مقدمه: ..... ص : 369
اسلام و محیط زیست: ..... ص : 370
احکام سلبى اسلام درباره طبیعت و محیط زیست:

الف: فساد در زمین: ..... ص : 371
ب: قاعده لاضرر: ..... ص : 373
وجوب حفظ نسل انسان: ..... ص : 373
انواع آلودگى‏ها: ..... ص : 373
آلودگى، بحرانى جهانى: ..... ص : 374
آلودگى هوا: ..... ص : 375
آلودگى آب‏ها: ..... ص : 376
آلودگى خاک: ..... ص : 376
حرمت آلوده کردن دریاها: ..... ص : 377
نظم طبیعى محیط زیست: ..... ص : 377
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 377
منابع: ..... ص : 380
تاثیر عسل بر سرفه کودکان ..... ص : 381
چکیده: ..... ص : 381
روش بررسى: ..... ص : 381
نتایج: ..... ص : 382
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 382
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 382
مقدمه: ..... ص : 382
روش بررسى: ..... ص : 384
نتایج: ..... ص : 385
بحث عسل بیشترین اثر را بر روى سرفه دارد: ..... ص : 386
منابع ..... ص : 387
بررسى تاثیر مصرف آب انار بر پارامترهاى اسپرم در مردان نابارور ..... ص : 390
چکیده ..... ص : 390
روش بررسى: ..... ص : 391
یافته‏ها: ..... ص : 391
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 391
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 391
مقدمه: ..... ص : 392
مواد و روش‏ها: ..... ص : 394
نتایج: ..... ص : 395
بحث خصوصیات فیزیکو - شیمیایى پانزده‏گونه انار: ..... ص : 395
منابع ..... ص : 398
تأثیر قرائت قرآن بر میزان افسردگى بیماران اسکیزوفرنى ..... ص : 401
چکیده ..... ص : 401
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 401
مقدمه: ..... ص : 401
روش بررسى: ..... ص : 404
روش پژوهش: ..... ص : 404
نتایج: ..... ص : 405
بحث: درمانهاى غیر ارگانیک در بیماران مختلف مى‏تواند 

تاثیر درمانى داشته باشند. ..... ص : 409
منابع: ..... ص : 411
تاثیر آواى قرآن کریم بر افسردگى و اضطراب ..... ص : 414
چکیده ..... ص : 414
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 414
مقدمه: ..... ص : 415
روش: ..... ص : 417
بحث اگر بخواهیم دلشوره‏ها حل شود: ..... ص : 417
قرآن، دواى دردها: ..... ص : 418
مفهوم قرآن‏درمانى: ..... ص : 420
چیستى قرآن‏درمانى: ..... ص : 420
کاربردهاى قرآن‏درمانى: ..... ص : 421
ناب‏ترین منبع آرامش: ..... ص : 422
تاثیر معجزه‏آساى صوت قرآن: ..... ص : 422
قرآن و تلاوت قرآن در تحقیقات تجربى: ..... ص : 424
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 424
منابع ..... ص : 425
سلامت روان از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 427
سلامت روان از منظر قرآن ..... ص : 429
چکیده ..... ص : 429
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 429
مقدمه: ..... ص : 429
روش پژوهش: ..... ص : 430
نتیجه: ..... ص : 439
منابع ..... ص : 440
مقایسه تاثیر آرام‏سازى پیشرونده عضلانى و آواى قرآن، 

ذکر خدا، بر سطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستارى 

در بدو ورود به کارآموزى در دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد ..... ص : 441
چکیده ..... ص : 441
روش بررسى: ..... ص : 441
نتایج: ..... ص : 442
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 443
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 443
مقدمه: ..... ص : 445
روش بررسى: ..... ص : 449
نتایج: ..... ص : 451
جدول: 1 توزیع فراوانى ویژگیهاى دموگرافیک در گروه مورد

..... ص : 452
جدول 2: آزمون t، مقایسه میانگین شاخصهاى فیزیولوژیکى 

دانشجویان مورد و شاهد قبل و بعد از مطالعه ..... ص : 453

بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 453
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 456
تقدیر و تشکر: ..... ص : 457
منابع: ..... ص : 457
چگونگى تاثیر اعتقادات مذهبى بر سلامت روان ..... ص : 460
چکیده ..... ص : 460
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 461
مقدمه: ..... ص : 461
مدل شناختى ارتباط مذهب و سلامتى: ..... ص : 461
1 - تاثیر بر نحوه تفسیر جهان و معناى حوادث زندگى ..... ص : 462
2 - کنترل احساسات: ..... ص : 463
- خوش‏بینى و بدبینى: ..... ص : 463
- تضعیف یا تقویت خود: ..... ص : 464
تاثیر مکتب اسلام به‏عنوان یک فرهنگ: ..... ص : 464
اعتقاد به مالکیت مطلق خداوند و تحمل تلخکامیها: ..... ص : 465
تاثیر نماز بر سلامت روان: ..... ص : 466
تاثیر عرفان بر سلامت روان: ..... ص : 466
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 467
پیشنهادها: ..... ص : 467
منابع: ..... ص : 469
تأثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بستگان بیماران تحت عمل 

جراحى قلب باز ..... ص : 470
چکیده ..... ص : 470
روش بررسى: ..... ص : 472
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 472
نتیجه‏گیرى نهایى: ..... ص : 473
منابع: ..... ص : 475
مدیریت اضطراب در قرآن ..... ص : 476
چکیده ..... ص : 476
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 477
مقدمه: ..... ص : 477
امتیازات درمان قرآنى اضطراب ..... ص : 478
الف) پایدارى و ماندگارى ..... ص : 478
ب) برکنارى از عوارض جانبى ..... ص : 478
ج) قابلیت اطمینان ..... ص : 479
د) رعایت تمام جوانب مؤثر در پیشرفت ..... ص : 480
ه) سادگى ..... ص : 480
و) آزموده شده و مجرب ..... ص : 480
واژه‏شناسى ..... ص : 480
انواع اضطراب: ..... ص : 483
خداى تعالى(عظمت او و حقارت انسان): ..... ص : 487
قیامت و بررسى اعمال ..... ص : 488
عذاب الهى ..... ص : 488
حوادث غیر طبیعى ..... ص : 490
خیانت دشمن ..... ص : 490
آسیب‏هاى بدنى ..... ص : 490
اضطراب منفى و درمان آن ..... ص : 491
درمان ترس از خرافات ..... ص : 492
نیایش و استمداد از نیروى بیکران غیب ..... ص : 502
مثبت‏اندیشى: ..... ص : 503
پاکدامنى و اجتناب از مفاسد: ..... ص : 506
مرورى بر سرگذشت افراد موفق: ..... ص : 506
ذکرهاى خاص: ..... ص : 507
ازدواج: ..... ص : 507
دلدارى و تسلى: ..... ص : 508
بخشش از مال: ..... ص : 509
نتیجه: ..... ص : 510
منابع: ..... ص : 511
نقش توبه در سلامت روانى از منظر قرآن ..... ص : 514
چکیده: ..... ص : 514
متد و روشها: ..... ص : 514
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 514
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 515
مقدمه: ..... ص : 515
روش بررسى: ..... ص : 515
بحث: ..... ص : 516
نتایج و پیشنهادها: ..... ص : 517
منابع: ..... ص : 519
بررسى تاثیر روزه‏دارى بر وضعیت سلامت عمومى دانشجویان

 دانشگاه علوم پزشکى لرستان در ماه مبارک رمضان سال 1385

 ..... ص : 520
چکیده: ..... ص : 520
مواد و روش پژوهش: ..... ص : 520
نتایج: ..... ص : 521
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 521
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 521
مقدمه: ..... ص : 521
مواد و روش پژوهش: ..... ص : 523
نتایج: ..... ص : 524
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 527
پیشنهادها: ..... ص : 529
منابع: ..... ص : 529
بررسى مداخله‏اى تأثیر تلاوت قرآن بر کاهش اضطراب قبل از امتحانات

 ..... ص : 531
چکیده: ..... ص : 531
مواد و روش: ..... ص : 531
نتایج: ..... ص : 531
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 532
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 532
مقدمه: ..... ص : 532
مواد و روشها: ..... ص : 533
یافته‏ها: ..... ص : 534
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 537
پیشنهاد: ..... ص : 538
منابع: ..... ص : 538
بخش دوم ..... ص : 1
فهرست تفصیلى مجموعه مقالات سومین همایش کشورى

 قرآن و طب سلامت روان از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 1
پیام حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى(مد ظله العالى) 

به سومین همایش کشورى قرآن و طب ..... ص : 7
پیشگفتار اول ..... ص : 9
پیشگفتار دوم ..... ص : 11
پیشگفتار سوم ..... ص : 13
لیست اعضاى کمیته علمى و داوران سومین همایش

 کشورى قرآن و طب(به ترتیب حروف الفبا) ..... ص : 15
فهرست کلى مطالب ..... ص : 17
سلامت روان از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 2
سلامت روان از منظر قرآن؛ سنت و طب ..... ص : 3
چکیده: ..... ص : 3
مقدمه: ..... ص : 4
روش بررسى: ..... ص : 8
تاثیر صوت قرآن بر کاهش اضطراب: ..... ص : 14
نقش نماز در تلقین‏هاى سازنده روانى: ..... ص : 14
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 17
منابع: ..... ص : 20
بررسى تاثیر آموزش مفاهیم قرآنى بر ویژگیهاى اخلاقى، رفتارى، 

روانى نوجوانان منطقه شیخان سنندج در سال 1387 ..... ص : 21
چکیده: ..... ص : 21
مقدمه و اهداف: ..... ص : 21
روش تحقیق: ..... ص : 21
نتایج: ..... ص : 22
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 22
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 22
مقدمه: ..... ص : 22
یافته‏ها: ..... ص : 26
منابع: ..... ص : 32
آداب زناشویى و بهداشت نسل در فرامین اسلامى

 و آموزه‏هاى پیامبر اسلام(ص) ..... ص : 35
منابع: ..... ص : 38
بررسى مقدماتى رابطه خوش‏بینى و نگرش مذهبى

 در دانشجویان دانشگاه اصفهان ..... ص : 39
چکیده: ..... ص : 39
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 39
مقدمه: ..... ص : 40
جامعه آمارى: ..... ص : 42
روش جمع‏آورى اطلاعات و ابزار پژوهش: ..... ص : 42
روش اجرا: ..... ص : 43
بحث و بررسى یافته‏ها و نتایج: ..... ص : 48
منابع: ..... ص : 51
قرآن، روان‏شناسى و اپتومترى ..... ص : 53
چکیده: ..... ص : 53
مقدمه و اهداف: ..... ص : 53
روش بررسى: نتایج و یافته‏ها: ..... ص : 53
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 54
پیشگفتار: ..... ص : 55
مقدمه: ..... ص : 57
چکیده مقاله: ..... ص : 60
رنگها: ..... ص : 63
دید رنگى noisiv roloc: ..... ص : 64
خطاى رنگى noitarreba citamorhc: ..... ص : 64
کوررنگى ezitamorhcA: ..... ص : 65
شایعترین اختلال دید رنگ یا نوع کوررنگى: ..... ص : 65
تست دکتر لوشر: ..... ص : 66
تاریخچه رنگ: ..... ص : 67
منشاء اهمیت رنگ از نظر روانشناسى: ..... ص : 70
رنگ‏هاى اصلى: ..... ص : 71
رنگ‏هاى گرم و سرد: ..... ص : 71
تاثیرات روان‏شناسى رنگ‏ها در قرآن کریم و احادیث ..... ص : 71
رنگ سبز: رنگ رضایت، آرامش و امیدوارى است ..... ص : 71
رنگ آبى: ..... ص : 74
کاربرد رنگ فیروزه‏اى و لاجوردى در معمارى اسلامى ایرانى: ..... ص : 75
قرمز: این رنگ سمبل حیات و زندگیست. ..... ص : 76
نارنجى: اثر آن بر گوارش اثبات شده است. ..... ص : 78
زرد: رنگ زرد سمبل روشنایى، پادشاهى، نور و خورشید، 

هوش، آگاهى و آخرت است. ..... ص : 78
بنفش: ..... ص : 80
خاکسترى: ..... ص : 80
سیاه: ..... ص : 80
سفید: ..... ص : 82
انتخاب رنگ‏ها: ..... ص : 83
سبز: ..... ص : 83
آبى: ..... ص : 84
قرمز: ..... ص : 84
نارنجى: ..... ص : 84
زرد: ..... ص : 84
خاکسترى: ..... ص : 84
سیاه: ..... ص : 85
سفید: ..... ص : 85
پاره‏اى از معانى روانشناسى و فیزیولوژى رنگ‏ها ..... ص : 85
خاکسترى: ..... ص : 85
آبى: ..... ص : 85
سبز: ..... ص : 85
قرمز: ..... ص : 85
زرد: ..... ص : 85
بنفش: ..... ص : 85
قهوه‏اى: ..... ص : 85
سیاه: ..... ص : 85
رنگ‏درمانى ypareht omorhc با رنگ‏هاى اصلى: ..... ص : 85
قرمز درمانى: ..... ص : 87
زرد درمانى: ..... ص : 89
آبى درمانى: ..... ص : 89
نتیجه: ..... ص : 90
منابع: ..... ص : 92
اثربخشى آموزش صبر بر اضطراب، افسردگى و شادکامى ..... ص : 94
چکیده: ..... ص : 94
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 95
مقدمه: ..... ص : 95
روش بررسى: ..... ص : 97
نتایج: ..... ص : 100
پیشنهادات: ..... ص : 105
منابع: ..... ص : 105
بررسى تأثیر حفظ قرآن بر سلامت روان افراد حافظ قرآن شهرستان

 دزفول ..... ص : 109
چکیده: ..... ص : 109
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 109
مقدمه: ..... ص : 109
یافته‏ها: ..... ص : 113
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 115
منابع: ..... ص : 117
بررسى نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار

 براساس موازین شرعى در بیمارستان‏هاى آموزشى درمانى

 شهر کرمانشاه ..... ص : 119
خلاصه: ..... ص : 119
مقدمه و هدف: ..... ص : 119
مواد و روش‏ها: ..... ص : 120
یافته‏ها: ..... ص : 120
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 120
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 121
بهداشت روان از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 122
چکیده: ..... ص : 122
اسلام به منظور تامین بهداشت روانى راهکارهایى

 ارائه کرده است: ..... ص : 122
الف - راهکار معرفتى: ..... ص : 122
ب - راهکارهاى رفتارى: ..... ص : 122
ج - راهکارهاى عاطفى: ..... ص : 123
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 123
روش بررسى: ..... ص : 124
نتایج: ..... ص : 124
بحث: ..... ص : 124
چیستى بهداشت روانى: ..... ص : 124
اسلام و بهداشت روانى: ..... ص : 125
اسلام و معنابخشى به زندگى: ..... ص : 125
اسلام و تسلیم‏ناپذیرى فرهنگى: ..... ص : 126
اسلام و ثبات شخصیت: ..... ص : 126
اسلام و خود شکوفایى: ..... ص : 127
اسلام و عشق‏ورزى: ..... ص : 127
اسلام و حسن روابط اجتماعى: ..... ص : 128
اسلام و احساس مسئولیت نسبت به دیگران: ..... ص : 128
اسلام و رفع اضطراب: ..... ص : 128
راهکارهاى تامین بهداشت روانى در اسلام: ..... ص : 128
الف - راهکار معرفتى: ..... ص : 129
1) بازگشت به فطرت(خدایابى) ..... ص : 129
2) معرفى مرگ: ..... ص : 129
3) مثبت‏نگرى: ..... ص : 130
4) معرفى چهره واقعى دنیا: ..... ص : 131
5) دکترین مهدویت و انتظار: ..... ص : 131
ب - راهکارهاى رفتارى: ..... ص : 132
1 - نماز: ..... ص : 132
نماز و تسلط بر خود(آرام‏بخشى): ..... ص : 132
نماز و احساس مسؤولیت: ..... ص : 134
نماز و مسؤولیت‏پذیرى: ..... ص : 134
2 - روزه‏دارى: ..... ص : 134
3 - توکل: ..... ص : 135
4 - دعا و نیایش: ..... ص : 136
5 - پوشش بانوان: ..... ص : 137
6 - اخلاق مدارى: ..... ص : 138
ج - راهکارهاى عاطفى: ..... ص : 139
1 - تخلیه هیجان: ..... ص : 139
الف) توبه: ..... ص : 139
ب) گریه: ..... ص : 140
ج) زیارت جایگاه‏هاى مقدس: ..... ص : 140
2 - بالا بردن سطح مقاومت: ..... ص : 140
3 - تحکیم مبانى خانواده: ..... ص : 141
4 - تکریم کودکان: ..... ص : 142
5 - تشویق به صله رحم: ..... ص : 142
پیشنهادات: ..... ص : 143
منابع: ..... ص : 144
بررسى وضعیت نگرش‏هاى مذهبى و سلامت روان 

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى سمنان ..... ص : 146
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 146
مقدمه: ..... ص : 146
روش بررسى: ..... ص : 147
یافته‏ها و بحث: ..... ص : 148
پیشنهادات: ..... ص : 148
منابع: ..... ص : 149
ارتباط بین افسردگى و نگرش نسبت به امور مذهبى 

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى قم در سال 1387 ..... ص : 151
چکیده: ..... ص : 151
اهداف: ..... ص : 151
نتایج: ..... ص : 151
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 152
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 152
مقدمه: ..... ص : 152
روش بررسى: ..... ص : 154
نتایج: ..... ص : 155
منابع: ..... ص : 159
بررسى رابطه بین میزان افسردگى و اقامه نماز در دانشجویان 

دانشکده پرستارى مامایى سنندج و ارتباط آن با ویژگیهاى

 فردى آنان؛ سال 87. ..... ص : 163
مقدمه: ..... ص : 163
روش: ..... ص : 163
یافته‏ها: ..... ص : 163
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 164
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 164
مقدمه: ..... ص : 164
روش بررسى: ..... ص : 165
نتایج: ..... ص : 165
بحث: ..... ص : 168
منابع: ..... ص : 169
تجارب استرس و تاثیر مذهب ..... ص : 170
مقدمه: ..... ص : 170
روش پژوهش: ..... ص : 170
نتایج: ..... ص : 170
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 170
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 171
مقدمه: ..... ص : 171
روش بررسى: ..... ص : 172
نتایج: ..... ص : 173
1. زندگى در استرس ..... ص : 173
استرسهاى درونى: ..... ص : 173
استرسهاى بیرونى: ..... ص : 174
2 - مقابله با استرس ..... ص : 176
رفتار سازگارانه مؤثر: ..... ص : 176
الف) پذیرش شرایط ..... ص : 176
ب) توسل به معنویات ..... ص : 176
بحث و بررسى: ..... ص : 178
منابع: ..... ص : 180
سن ازدواج از دیدگاه اسلام و عوامل افزایش آن و راهبردهاى

کاهش آن ..... ص : 183
چکیده: ..... ص : 183
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 183
ازدواج و فضیلت آن در اسلام: ..... ص : 184
اهداف و فواید ازدواج از دیدگاه اسلام: ..... ص : 184
عوامل افزایش سن ازدواج: ..... ص : 186
الف. عوامل اجتماعى: ..... ص : 186
ب. عوامل اقتصادى: ..... ص : 187
ج. عوامل فرهنگى: ..... ص : 187
عوامل و راهبردهاى کاهش سن ازدواج: ..... ص : 188
الف. راهبردهاى فرهنگى ..... ص : 188
1. ارزش داشتن تأهل: ..... ص : 189
2. درجه‏بندى ملاک‏هاى انتخاب همسر: ..... ص : 189
3. گسترش فرهنگ حجاب: ..... ص : 189
4. گسترش فرهنگ قناعت و ساده زیستى: ..... ص : 189
ازدواج در خلال تحصیل: ..... ص : 189
ب. راهبردهاى اقتصادى: ..... ص : 189
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 190
منابع: ..... ص : 191
تغذیه از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 193
آداب غذا خوردن در تعالیم اسلامى و میزان رعایت آنها

توسط دانشجویان ..... ص : 195
چکیده: ..... ص : 195
مقدمه: ..... ص : 195
مواد و روشها: ..... ص : 195
نتایج: ..... ص : 195
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 196
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 196
مقدمه: ..... ص : 196
مواد و روشها: ..... ص : 199
نتایج: ..... ص : 199
بحث: ..... ص : 200
منابع: ..... ص : 202
بررسى مقایسه‏اى میزان افزایش وزن دوران باردارى

 در زنان باردار روزه دار و غیر روزه‏دار مراجعه‏کننده به 

مراکز بهداشتى درمانى وابسته به دانشگاه علوم

پزشکى قم سال 1386 ..... ص : 203
چکیده: ..... ص : 203
مقدمه و هدف: ..... ص : 203
روش کار: ..... ص : 204
نتایج: ..... ص : 204
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 204
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 205
مقدمه: ..... ص : 205
روش بررسى: ..... ص : 205
نتایج: ..... ص : 206
پیشنهادها: ..... ص : 208
منابع: ..... ص : 209
تاثیر مصرف محلول عسل روى پاسخ سلولهاى دستگاه ایمنى 

و گلوکز خون پسران ورزشکار ..... ص : 210
هدف: ..... ص : 210
نتایج: ..... ص : 211
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 211
مقدمه: ..... ص : 211
روش تحقیق: ..... ص : 214
روش انتخاب نمونه‏ها: ..... ص : 214
روش‏ها و وسایل اندازه‏گیرى: ..... ص : 214
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 220
پیشنهادها: ..... ص : 223
منابع: ..... ص : 223
میوه‏هاى انرژى‏بخش قرآنى برگزیده‏اى از غذاى طیب

از منظر قرآن و طب ..... ص : 226
چکیده: ..... ص : 226
1 - خرما: ..... ص : 227
2 - انگور: ..... ص : 228
3 - انار: ..... ص : 228
4 - زیتون: ..... ص : 228
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 229
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 229
مقدمه: ..... ص : 229
روش بررسى: ..... ص : 230
بحث: ..... ص : 231
نگاهى به رژیم غذایى قرآن از دیدگاه علم امروز: ..... ص : 231
1 - خرما: ..... ص : 233
2 - انگور: ..... ص : 234
3 - انار: ..... ص : 234
4 - زیتون: ..... ص : 235
5 - انجیر: ..... ص : 235
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 236
منابع: ..... ص : 237
تأثیرات روزه‏دارى بر سلامتى ..... ص : 238
مقدمه و هدف: ..... ص : 238
روش بررسى: ..... ص : 238
نتایج: ..... ص : 239
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 239
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 239
مقدمه: ..... ص : 239
روش بررسى: ..... ص : 240
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 244
بررسى انواع نوشیدنى‏ها از دیدگاه قرآن و روایات ..... ص : 250
مقدمه: ..... ص : 250
یافته‏ها: ..... ص : 250
مشروبات الکلى: ..... ص : 251
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 251
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 251
روش بررسى: ..... ص : 252
یافته‏ها: ..... ص : 252
عسل: ..... ص : 253
مشروبات الکلى: ..... ص : 255
شیر: ..... ص : 256
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 257
منابع: ..... ص : 258
آثار بهبودى عسل در بیمارى مزمن آرتریت روماتوئید ..... ص : 259
چکیده: ..... ص : 259
روش بررسى: ..... ص : 259
نتایج: ..... ص : 259
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 260
مقدمه: ..... ص : 260
نتایج: ..... ص : 264
منابع: ..... ص : 267
شیر مادر از منظر قرآن، سنت، طب ..... ص : 268
چکیده: ..... ص : 268
روش بررسى: ..... ص : 268
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 268
مقدمه: ..... ص : 269
روش بررسى: ..... ص : 269
شیر مادر از منظر قرآن: ..... ص : 269
شیر مادر از منظر طب: ..... ص : 274
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 276
مزایاى شیر مادر: ..... ص : 276
مزایاى مربوط به کودک: ..... ص : 277
مزایاى مربوط به مادر: ..... ص : 278
مزایاى اقتصادى - اجتماعى: ..... ص : 279
پیشنهاد: ..... ص : 279
منابع: ..... ص : 280
تطابق توصیه‏هاى تغذیه‏اى در قرآن و حدیث با علم روز ..... ص : 281
چکیده: ..... ص : 281
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 283
مقدمه: ..... ص : 283
روش بررسى: ..... ص : 286
جنبه‏هایى از تغذیه از منظر قرآن و علم روز: ..... ص : 286
عسل یک غذاى مطرح‏شده در قرآن و جنبه‏هاى علمى آن: ..... ص : 288
اعتدال در مصرف مواد غذایى و جلوگیرى از اسراف: ..... ص : 289
تنوع در مواد غذایى: ..... ص : 290
ایمنى در غذا: ..... ص : 292
پیشنهادات: ..... ص : 292
منابع: ..... ص : 293
زیتون از منظر قرآن، احادیث و طب ..... ص : 295
منابع: ..... ص : 297
اثرات مصرف خرما در کاهش دردهاى زایمانى و تسهیل زایمان ..... ص : 298
چکیده: ..... ص : 298
روش بررسى: ..... ص : 298
نتایج: ..... ص : 299
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 299
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 300
مقدمه: ..... ص : 300
روش بررسى: ..... ص : 300
نتایج: ..... ص : 301
بحث و پیشنهادها: ..... ص : 306
تغذیه از نظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 310
چکیده: ..... ص : 310
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 311
منابع: ..... ص : 320
بررسى مصارف پزشکى زنجبیل به‏عنوان نوشیدنى اهل بهشت ..... ص : 321
چکیده ..... ص : 321
روش‏ها: ..... ص : 321
نتایج: ..... ص : 321
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 321
کلمات کلیدى: ..... ص : 322
مقدمه: ..... ص : 322
روش بررسى: ..... ص : 323
نتایج: ..... ص : 323
بحث: ..... ص : 324
پیشنهادها: ..... ص : 325
منابع: ..... ص : 326
تاثیر روزه‏دارى ماه مبارک رمضان بر وزن، فشار خون 

و برخى پارامترهاى بیوشیمیایى خون ..... ص : 327
چکیده: ..... ص : 327
زمینه و هدف: ..... ص : 327
مواد و روش‏ها: ..... ص : 327
یافته‏ها: ..... ص : 327
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 328
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 328
مقدمه: ..... ص : 328
روش بررسى: ..... ص : 329
منابع: ..... ص : 336
فواید تغذیه با شیر مادر از منظر قرآن ..... ص : 340
چکیده: ..... ص : 340
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 341
مقدمه: ..... ص : 341
یافته‏ها: ..... ص : 342
شیر مادر در منابع اسلامى: ..... ص : 342
شیر مادر در قرآن کریم: ..... ص : 342
نکات مهمى که از آیات قرآنى مربوط به شیر مادر

مى‏توان آموخت: ..... ص : 342
حق شیر دادن و شیر خوردن: ..... ص : 342
اجتناب از زیان رساندن به مادر و پدر: ..... ص : 343
هم‏آغوشى مادر و کودک: ..... ص : 343
حقوق مادرى: ..... ص : 344
شیر مادر در احادیث و روایات ..... ص : 344
شیر مادر بى‏نظیر است: ..... ص : 344
شیر مادر مبارک‏ترین غذاى کودک است: ..... ص : 344
حق تغذیه کودک با آغوز: ..... ص : 344
تغذیه انحصارى کودک با شیر مادر تا 6 ماهگى: ..... ص : 345
شیر دادن از هر دو پستان: ..... ص : 345
هم‏آغوشى مادر و کودک: ..... ص : 346
شیر دادن به هنگام شب: ..... ص : 346
شیر دادن از پستان همانند جهاد در راه خدا: ..... ص : 346
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 347
عسل شفابخشى رنگارنگ ..... ص : 348
خواص درمانى عسل: ..... ص : 350
1 - عسل در جلوگیرى از پوسیدگى دندان: ..... ص : 350
2 - عسل در طب کودکان: ..... ص : 350
3 - عسل و بیمارى‏هاى پوستى: ..... ص : 351
4 - عسل و بیمارى‏هاى گوارشى: ..... ص : 352
عسل درمانى: ..... ص : 353
سایر خواص مفید عسل طبیعى ..... ص : 353
عسل و حافظه: ..... ص : 353
عسل و انرژى: ..... ص : 354
عسل و طول عمر: ..... ص : 354
ماسکهاى زیبائى با عسل: ..... ص : 354
عسل و بیماریها ..... ص : 355
عسل و بیمارى قلبى: ..... ص : 355
عسل و بیمارى‏هاى دستگاه گوارش و روده: ..... ص : 355
عسل و ضعف اعصاب: ..... ص : 355
عسل و درمان بیمارى‏هاى کبدى: ..... ص : 355
عسل و کلیه: ..... ص : 356
عسل و چشم: ..... ص : 356
عسل و ریه: ..... ص : 356
عسل و زخمها: ..... ص : 356
عسل و پوست: ..... ص : 356
عسل و کودکان: ..... ص : 356
خواص ضد باکترى و میکروبى عسل: ..... ص : 357
خواص ضد قارچ عسل: ..... ص : 357
خواص ضد عفونى: ..... ص : 357
بررسى تأثیر زنجبیل(کپسول زینتوما) بر شدت

درد قاعدگى دردناک اولیه ..... ص : 358
چکیده: ..... ص : 358
روش تحقیق: ..... ص : 358
یافته‏ها: ..... ص : 359
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 359
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 359
مقدمه: ..... ص : 359
روش پژوهش: ..... ص : 360
یافته‏ها: ..... ص : 362
منابع: ..... ص : 365
شیر مادر از دیدگاه قرآن و اسلام ..... ص : 367
شیر مادر در احادیث و روایات ..... ص : 369
اجر ترویج تغذیه با شیر مادر: ..... ص : 371
عنوان: خواص انجیر و زیتون ..... ص : 372
چکیده ..... ص : 372
روش اجرا: ..... ص : 372
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 372
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 373
مقدمه: ..... ص : 373
بحث: ..... ص : 373
زیتون در قرآن: ..... ص : 373
ارزش غذایى زیتون: ..... ص : 376
تاثیر روغن زیتون در جلوگیرى از بیمارى‏ها ..... ص : 376
روغن زیتون و سرطان: ..... ص : 376
روغن زیتون و فشار خون: ..... ص : 377
روغن زیتون و بیمارى‏هاى قلبى: ..... ص : 377
روغن زیتون و التهاب روماتیسمى: ..... ص : 377
روغن زیتون و دستگاه گوارش: ..... ص : 377
روغن زیتون و احساس درد: ..... ص : 378
روغن زیتون و چاقى: ..... ص : 378
روغن زیتون و تغذیه نوزاد: ..... ص : 378
روغن زیتون و پیرى: ..... ص : 379
انجیر: ..... ص : 379
جایگاه انجیر در آیات و احادیث ..... ص : 379
قدمت گیاه: ..... ص : 380
ترکیبات شیمیایى: ..... ص : 380
خواص دارویى: ..... ص : 381
پیشنهادها: ..... ص : 381
منابع: ..... ص : 382
بررسى ارتباط بین RMB، IMB و انرژى دریافتى 

با کیفیت خواب(از منظر قرآن) در مردان فعال ..... ص : 383
چکیده: ..... ص : 383
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 384
مقدمه: ..... ص : 384
روش تحقیق: ..... ص : 385
پروتکل تحقیق: ..... ص : 385
اندازه‏گیرى RMB, IMB و انرژى مصرفى: ..... ص : 386
تجزیه تحلیل آمارى: ..... ص : 386
نتایج: ..... ص : 386
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 388
منابع: ..... ص : 390
اصول صحیح تغذیه از دیدگاه قرآن، سنت و طب ..... ص : 391
چکیده: ..... ص : 391
نتایج: ..... ص : 391
اصول تغذیه ..... ص : 391
1 - اصل تنوع: ..... ص : 391
2 - اصل تعادل: ..... ص : 392
3 - اصل تعدد وعده‏هاى غذائى: ..... ص : 392
روش مطالعه: ..... ص : 393
بحث: ..... ص : 393
گروه نان و غلات: ..... ص : 394
گروه میوه‏ها ..... ص : 396
گروه سبزى‏ها: ..... ص : 398
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 402
ماخذ: ..... ص : 404
کتابنامه: ..... ص : 407
ارزش و اهمیت آب از دیدگاه آیات و روایات ..... ص : 409
چکیده ..... ص : 409
تعریف آب در قرآن: ..... ص : 410
آب نعمت الهى ..... ص : 410
آفریدن موجودات از آب ..... ص : 410
توصیف آب به طهور ..... ص : 411
منابع آب درون زمین: ..... ص : 411
ذخیره آبها: ..... ص : 412
باران رحمت الهى: ..... ص : 412
نقش باد در نزول باران: ..... ص : 412
میزان بارش باران: ..... ص : 412
منافع آب باران: ..... ص : 413
منافع و مواهب دریا ..... ص : 414
آغاز آفرینش از آب ..... ص : 415
بهترین نوشابه: ..... ص : 415
آب جوشیده: ..... ص : 415
آب باران: ..... ص : 416
موقعیت جهانى آب: ..... ص : 417
گردش طبیعى آب: ..... ص : 417
بهره‏بردارى از منابع آب در کشاورزى: ..... ص : 418
آب در زندگى روزانه: ..... ص : 418
منابع ..... ص : 419
خلقت انسان از منظر قرآن، سنت و طب ..... ص : 421
خلقت انسان از منظر قرآن در خصوص مراحل تکوین ..... ص : 423
چکیده ..... ص : 423
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 424
مقدمه: ..... ص : 424
روش بررسى: ..... ص : 425
نتایج: ..... ص : 425
بحث: ..... ص : 425
مراحل خلقت انسان ..... ص : 426
1 - مرحله اول: مرحله‏ى تراب و خاک ..... ص : 426
2 - مرحله دوم: نطفه ..... ص : 426
4 - مرحله چهارم: مضغه ..... ص : 427
5 - مرحله پنجم: مرحله تکامل قدرت و قوت جسمى ..... ص : 427
6 - از آن به بعد مرحله عقب گرد ..... ص : 427
7 - مرحله هفتم: سرانجام ..... ص : 427
مراحل رشد انسان از دیدگاه روایات ..... ص : 427
منابع ..... ص : 433
اتانازى از دیدگاه قرآن، سنت و طب ..... ص : 434
چکیده ..... ص : 434
روش بررسى: ..... ص : 434
نتایج: ..... ص : 434
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 434
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 435
مقدمه: ..... ص : 435
تقسیم بندی دقیق از مراحل اتانازی ..... ص : 435
1: اتانازى فعال: ..... ص : 435
2: اتانازى غیر فعال: ..... ص : 435
3: اتانازى اجبارى: ..... ص : 436
4: اتانازى اختیارى(داوطلبانه): ..... ص : 436
5: اتانازى غیر اختیارى(غیر داوطلبانه): ..... ص : 436
روش بررسى: ..... ص : 436
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 436
دیدگاه اسلام و قرآن در ارتباط با اتانازى: ..... ص : 437
پاسخ اسلام به ادله حامیان اتانازى: ..... ص : 439
1 - در اسلام ملاک ارزشمندى انسانها تقواى الهى است.

..... ص : 439
2 - در اسلام آزادى و اختیار وسیله‏اى است جهت نیل به کمال.

 ..... ص : 439
3 - مرگ آسان از دیدگاه اسلام. ..... ص : 439
1 - نظر آیت الله گلپایگانى: ..... ص : 441
2 - آیت الله موسوى اردبیلى: ..... ص : 441
3 - آیت الله مکارم شیرازى: ..... ص : 442
دیدگاه فقهاء در ارتباط با اتانازى: ..... ص : 442
منابع ..... ص : 443
بررسى اسرار خلقت انسان از دیدگاه قرآن و علوم پزشکى ..... ص : 445
چکیده ..... ص : 445
روش بررسى: ..... ص : 446
نتایج: ..... ص : 446
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 446
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 446
مقدمه: ..... ص : 446
روش بررسى: ..... ص : 447
بحث: ..... ص : 447
خلقت انسان طى پانزده مرحله به شرح ذیل مى‏باشد ..... ص : 447
مرحله اول: آفرینش انسان از خاک(تراب - طین) ..... ص : 447
مرحله دوم: آفرینش انسان از آب(ماء: ماء دافق - ماء مهین) ..... ص : 448
مرحله سوم: آفرینش انسان از منى(نطفه من منى) ..... ص : 449
مرحله چهارم: خلقت انسان از نطفه(نطفه امشاج) ..... ص : 449
مرحله پنجم: آفرینش انسان از علق(علقه) ..... ص : 450
مرحله ششم: آفرینش انسان از مضغه(مضغه) ..... ص : 450
مرحله هفتم: تصویر و تسویه انسان(تنظیم و تصویر و شکل‏گیرى)

..... ص : 451
مرحله هشتم: شکل‏گیرى استخوانها(عظاما) ..... ص : 452
مرحله نهم: پوشاندن گوشت بر استخوانها(فگسونا العظام لحمأ)

..... ص : 452
مرحله دهم: آفرینش جنس جنین(مذکر یا مؤنث) ..... ص : 452
مرحله یازدهم: آفرینش روح(دمیدن جان در جنین) ..... ص : 453
مرحله دوازدهم: تولد طفل(نخرجکم طفلا) ..... ص : 453
مرحله سیزدهم: بلوغ ..... ص : 454
مرحله چهاردهم: مرحله کهنسالى(پیرى) ..... ص : 454
مرحله پانزدهم: مرگ ..... ص : 454
منابع ..... ص : 456
خلقت انسان در قرآن ..... ص : 458
چکیده ..... ص : 458
بحث: ..... ص : 458
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 458
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 458
مقدمه: ..... ص : 459
بحث: ..... ص : 460
بررسى آیات مربوط به آفرینش انسان: ..... ص : 461
منابع ..... ص : 466
مراحل تکوین جنین در قرآن ..... ص : 467
چکیده ..... ص : 467
روش بررسى: ..... ص : 467
نتایج: ..... ص : 467
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 468
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 468
مقدمه: ..... ص : 468
روش بررسى: ..... ص : 469
نتایج: ..... ص : 469
مراحل مختلف شکل گیری جنین با استفاده از کلام الهی ..... ص : 470
مرحله اول: تراب(خاک) ..... ص : 470
مرحله دوم: ..... ص : 470
1 - نطفه ..... ص : 470
2 - علقه ..... ص : 471
3 - مضغه ..... ص : 473
4 - عظام ..... ص : 474
5 - لحم ..... ص : 474
6 - نفخ روح، ..... ص : 475
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 475
منابع ..... ص : 477
بررسى دیدگاه قرآن و روایات اسلامى در مورد لقاح مصنوعى ..... ص : 478
چکیده ..... ص : 478
هدف: ..... ص : 478
روش بررسى: ..... ص : 478
نتایج: ..... ص : 478
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 479
مقدمه: ..... ص : 479
روش بررسى: ..... ص : 479
نتایج: ..... ص : 479
منابع: ..... ص : 485
معجزه خلقت انسان از بعد ژنتیکى ..... ص : 486
چکیده ..... ص : 486
مشکلات ژنتیکى در ازدواج فامیلى از منظر اسلام ..... ص : 491
چکیده: ..... ص : 491
مقدمه: ..... ص : 492
درجه‏بندى خویشاوندى و نسبت ژنهاى مشترک ..... ص : 493
دیدگاه اسلام: ..... ص : 494
روش کار: ..... ص : 494
بحث و نتیجه‏گیرى: ..... ص : 494
شجره‏نامه خاندان عصمت و طهارت ..... ص : 496
شبیه‏سازى؛ افقها و چالشهاى پیش رو ..... ص : 497
چکیده: ..... ص : 497
بحث: ..... ص : 497
نتیجه‏گیرى: ..... ص : 497
واژه‏هاى کلیدى: ..... ص : 498
منابع: ..... ص : 502
شراب در قرآن، سنت و تازه‏هاى علم پزشکى ..... ص : 503
مقدمه: ..... ص : 503
روش کار: ..... ص : 503
بحث و نتیجه: ..... ص : 503
الکل‏ها چیستند: ..... ص : 505
اتانل ..... ص : 506
سم‏شناسى: ..... ص : 506
متابولیسم: ..... ص : 506
آسیبهاى ناشى از الکل: ..... ص : 506
الف آسیبهاى جسمانى: ..... ص : 506
دستگاه عصبى مرکزى: ..... ص : 506
غلظت الکل ld/ gm ..... ص : 507
دژنراسیون مخچه: ..... ص : 507
پلى نوریت الکلى: ..... ص : 507
میوپاتى الکلى: ..... ص : 507
سندروم کورساکوف: ..... ص : 507
انسفالوپاتى ورنیکه: ..... ص : 508
تنفس: ..... ص : 508
خواب: ..... ص : 508
سیستم قلب و عروق: ..... ص : 508
دستگاه گوارش: ..... ص : 508
کبد: ..... ص : 509
اثرات تراتوژن: ..... ص : 509
اعتیاد به الکل: ..... ص : 509
کلیه‏ها: ..... ص : 509
خون: ..... ص : 509
نتیجه: ..... ص : 510
منابع: ..... ص : 510

 --------------------------------------------------------

 


دسته ها :
X