فهرست موضوعى

خواص ادویه

مؤلف ناشناخته

مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى


11


گیاهان دارویى و نحوه کاربرد آنها براى بیماریهاى مختلف در طب سنتى

خسروى، سید مهدى

گیاهان دارویى

فارسى

1

15

دائرة المعارف

گیاه درمانى ایران

حاجى شریف، احمد

مفردات دارویى

فارسى

1

15


آئین تندرستى  (دهسرخى)

موسوى دهسرخى اصفهانى، سید محمود - مترجم: على صحت

طب روایى

فارسى

1

15طب جامع امام صادق علیه السلام (قزوینى)

قزوینى، سید محمد کاظم - مترجمان: راشدى، سعید و راشدى، لطیف

طب روایى

فارسى

1


دارونامه طوبا

(گزیده داروهاى مجرب

پزشکى ایرانى)

ناظم، اسماعیل

داروسازى و صنعت

فارسى

1

15

شکسته بندى به روش استاد کرمانشاهى

محلوجى کرمانشاهى، روح الله

بیمارى ها - شکسته بندى

فارسى

1

15


روزه دارى و سلامت (تصویرى)

عزیزى، فریدون

طب روایى

فارسى
ردیف


کتاب

پدیدآور

موضوع

زبان

جلد

قرن

15

 

رسالة فی شرح هلیلج الکابلى و أخواته

گیلانى، احمد بن محمد

مفردات دارویى

فارسى


11

16

 

رساله اى در شرح مومیائى کانى به قول محمد بن زکریاى رازى

گیلانى، احمد بن محمد

مفردات دارویى

فارسى


11

82

 

رساله نبضیه (تصویرى)

ابن سینا، حسین بن عبد الله

مبانى طب

فارسى


5

94

 

الحشائش دیسقوریدوس (ترجمه) (تصویرى)

دیسقوریدوس - مترجم: شریف حسینى، على

گیاهان دارویى

فارسى

1

قبل از اسلام

96

 

صلاح الصحاح فی حفظ الصحة

افضل الدین کرمانى، احمد بن حامد

مبانى طب

فارسى


7

97

 

الفراست

افلاطون

مبانى طب

فارسى


قبل از اسلام

98

 

معرفت اشجار و خواص نباتات

مؤلف ناشناخته

گیاهان دارویى

فارسى


-

100

 

حفظ الصحة

مؤلف ناشناخته

مبانى طب

فارسى


-

101

 

خواص عرق گوگرد منسوب به امیر المومنین على (علیه السلام)

مؤلف ناشناخته

طب روایى

فارسى


-

102

 

توحید مفضل - شگفتیهاى آفرینش

جعفر بن محمد (علیه السلام)، امام ششم - مترجم: میرزایى، نجفعلى

طب روایى

فارسى

1

2

134

 

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم - مترجم، امیرصادقى، نصیر الدین

طب روایى

عربى - فارسى

1

3

136

 

نامه زرین سلامت (ترجمه الرسالة الذهبیة)

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم - مترجم، دریایى، محمد

طب روایى

فارسى

1

3

143

 

رسالة حنین بن إسحق إلى علی بن یحیى فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس

حنین بن اسحاق - مترجم: محقق، مهدى

کتاب شناسى

عربى - فارسى

1

15

148

 

خواص الأشیاء

ابوعلى - مترجم: رازى، محمد بن زکریا

داروسازى و صنعت

فارسى

1

3

177

 

برء الساعة (بهبود آنى)

رازى، محمد بن زکریا - مترجم: شریف تنکابنى، احمد

بیمارى ها

فارسى

1

4

180

 

آبله و سرخک (ترجمه الجدری و الحصبة)

رازى، محمد بن زکریا - مترجم: نجم آبادى، محمود

بیمارى ها

فارسى

1

4

183

 

المنصوری فی الطب (ترجمه)

رازى، محمد بن زکریا - مترجم: ذاکر، محمد ابراهیم

بیمارى ها

فارسى

1

4

186

 

کتاب نگاهى به آثار و جایگاه علمى محمد بن زکریا و بهاء الدوله رازى (تصویرى)

اصفهانى، محمد مهدى

تاریخ پزشکى

فارسى


15

206

 

هدایة المتعلمین فی الطب

اخوینى، ربیع بن احمد

بیمارى ها

فارسى

1

4

215

 

طبقات الأطباء و الحکماء (ترجمه)

ابن جلجل، سلیمان بن حسان - مترجم: امام، سید محمد کاظم

تاریخ پزشکى

فارسى

1

4

223

 

کتاب التنویر

قمرى بخارى، حسن بن نوح

اصطلاحات

فارسى

1

4

234

 

القانون فی الطب (محشى) (تصویرى)

ابن سینا، حسین بن عبد الله - محشى: محمد باقر بن محمود بن مسعود

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها - داروسازى و

عربى

1

5

237

 

ترجمه قانون در طب

ابن سینا، حسین بن عبد الله - مترجم: مسعودى، على رضا

مبانى طب

عربى - فارسى

1

5

241

 

کلیات قانون ابن سینا (ترجمه)

ابن سینا، حسین بن عبد الله - مترجم: شیرازى، ملا فتح الله

مبانى طب

فارسى

1

5

243

 

طبیعیات دانشنامه علایى

ابن سینا، حسین بن عبد الله

مبانى طب

فارسى

1

5

244

 

رساله جودیه

ابن سینا، حسین بن عبد الله

بیمارى ها

فارسى

1

5

245

 

قراضه طبیعیات

ابن سینا، حسین بن عبد الله

مبانى طب

فارسى

1

5

247

 

رگ شناسى (رساله در نبض)

ابن سینا، حسین بن عبد الله

مبانى طب

فارسى

1

5

249

 

حفظ الصحة شیخ الرئیس (ترجمه و شرح)

ابن سینا، حسین بن عبد الله - شارح و مترجم: قزوینى، عبد الکریم

بهداشت

فارسى

1

5

263

 

دور ساختن هر گونه زیان از تن آدمیان

ابن سینا، حسین بن عبد الله

بهداشت

فارسى

1

5

267

 

طب النبی و طب الصادق (روش تندرستى در اسلام)

مستغفرى، جعفر بن محمد - خلیلى، محمد - مترجم: مراغى، یعقوب

طب روایى

فارسى

1

5

268

 

الصیدنة فی الطب (داروشناسى در پزشکى)

ابو ریحان بیرونى، محمد بن احمد - مترجم: مظفرزاده، باقر

مفردات دارویى

فارسى

1

5

274

 

الأبنیة عن حقائق الأدویة (روضة الأنس و منفعة النفس)

هروى، موفق بن على

گیاهان دارویى

فارسى

1

5

277

 

تقویم الصحة (ترجمه) (تصویرى)

ابن بطلان بغدادى، مختار بن حسن - مترجم: ناشناخته

بهداشت

فارسى

1

5

281

 

تقویم الأبدان (تصویرى)

ابن جزله، یحیى بن عیسى - مترجم: محمد اشرف بن شمس الدین

بیمارى ها

فارسى

1

5

286

 

اصول و مبانى نظرى طب سنتى

جرجانى، اسماعیل بن حسن

مبانى طب

فارسى

1

6

287

 

خفى علایى (خف علایى - الخفیة العلاییة)

جرجانى، اسماعیل بن حسن

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

6

288

 

یادگار، در دانش پزشکى و داروسازى

جرجانى، اسماعیل بن حسن

داروسازى و صنعت

فارسى

1

6

289

 

ذخیره خوارزمشاهى

جرجانى، اسماعیل بن حسن

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها - داروسازى و

فارسى

10

6

290

 

ذخیره خوارزمشاهى (تصویرى)

جرجانى، اسماعیل بن حسن

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها - داروسازى و

فارسى

1

6

291

 

الأغراض الطبیة و المباحث العلائیة

جرجانى، اسماعیل بن حسن

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها - داروهاى ترک

فارسى

1

6

294

 

فرخ نامه

جمالى یزدى، مطهر بن محمد

مفردات دارویى

فارسى

1

6

296

 

ترجمه مکارم الاخلاق (میر باقرى)

طبرسى، حسن بن فضل - مترجم: میرباقرى، سید ابراهیم

طب روایى

فارسى

2

6

307

 

بستان الأطباء و روضة الألباء

ابن مطران، اسعد بن الیاس

بیمارى ها - اصطلاحات

فارسى

1

6

308

 

بستان الأطباء و روضة الألباء (تصویرى)

ابن مطران، اسعد بن الیاس

بیمارى ها - اصطلاحات

عربى - فارسى

1

6

350

 

کفایة الطب (تصویرى)

تفلیسى، ابو الفضل بن حبیش بن ابراهیم

بیمارى ها

فارسى

1

7

357

 

منافع حیوان

مراغى، عبد الهادى بن محمد

مبانى طب

فارسى

1

7

360

 

عیون الأنباء فی طبقات الأطباء (ترجمه)

ابن ابى اصیبعه، احمد بن قاسم - مترجم: سید جعفر غضبان

تاریخ پزشکى

فارسى

1

7

361

 

تنسوخ نامه ایلخانى

نصیر الدین طوسى، محمد بن محمد

معدن شناسى

فارسى

1

7

378

 

رساله در شرح لغات طبى (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

اصطلاحات

فارسى


7

384

 

تنکسوق نامه یا طب اهل ختا (تصویرى)

رشید الدین فضل الله

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

8

386

 

غیاثیه

شیرازى، محمود بن الیاس

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

8

389

 

عرائس الجواهر و نفائس الأطائب

کاشانى، عبد الله بن على

معدن شناسى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

8

392

 

قانونچه با شرح آن مسمى به معجون مفرح (تصویرى)

چغمینى، محمود بن محمد - شارح: عبد المجید

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها

عربى - فارسى

1

8

393

 

مستحضر الطبیب و مستبشر اللبیب (ترجمه قانونچه)

چغمینى، محمود بن محمد - مترجم: محمد سعید بخت

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى

1

8

394

 

متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب

چغمینى، محمود بن محمد - مترجم: ناظم، اسماعیل

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها

عربى - فارسى

1

8

401

 

کفایه منصورى

ابن الیاس شیرازى، منصور بن محمد

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها - داروسازى و

فارسى


8

402

 

رساله چوب چینى

مؤلف ناشناخته

مفردات دارویى

فارسى


8

405

 

شرح فارسى فصول بقراط (تصویرى)

بقراط - شارح: ناشناخته

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

8

406

 

طب شهابى (تصویرى)

ناگورى، شهاب الدین بن عبد الکریم

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى

1

8

411

 

زبدة قوانین العلاج (تصویرى)

ابن هبة الله سبزوارى، محمد بن علاء الدین

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

9

412

 

ینبوع الطب (تصویرى)

طبیب شیرازى، شرف الدین حسن

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

9

414

 

غیاثیه

شیرازى، محمود بن الیاس

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


8

415

 

زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض

ابن هبة الله سبزوارى، محمد بن علاء الدین

بیمارى ها

فارسى


9

416

 

نصیحت نامه سلیمانى

ابن مبارک، محمدحکیم

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


10

417

 

بدیعات اختیارى

مؤلف ناشناخته

اصطلاحات

فارسى


9

418

 

تریاق فاروق

شیرازى، کمال الدین حسین

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى


10

419

 

ترجمه حفظ الصحه ابن سینا

ابن سینا، حسین بن عبد الله - شارح و مترجم: قزوینى، عبد الکریم

مبانى طب

فارسى


11

422

 

شرح الأسباب و العلامات (ترجمه) (تصویرى)

سمرقندى، نجیب الدین - شارح: کرمانى، نفیس بن عوض - مترجم: حسینى، احمد

بیمارى ها

فارسى

1

9

430

 

خلاصة التجارب

بهاء الدوله، بهاء الدین بن میر قوام الدین

بیمارى ها

فارسى

1

10

431

 

خلاصة التجارب (طبع جدید)

بهاء الدوله، بهاء الدین بن میر قوام الدین

بیمارى ها

فارسى

1

10

435

 

رساله آطریلال

عماد الدین شیرازى، محمود بن مسعود

مفردات دارویى

فارسى


10

437

 

طب یوسفى (جامع الفوائد)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

بیمارى ها

فارسى

1

10

438

 

ریاض الادویه (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

10

439

 

ریاض الادویه

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

10

441

 

دلائل البول (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مبانى طب

فارسى


10

443

 

دلائل النبض (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مبانى طب

فارسى


10

445

 

مجربات حکیم محمد صادق رضوى (تصویرى)

حسینى رضوى، محمد صادق بن زین العابدین

داروسازى و صنعت

فارسى


-

446

 

تحقیق الأوزان (تصویرى)

صدیقى، عبد الله بن محمد اشرف

مبانى طب

فارسى


-

447

 

دستور الفصد (تصویرى)

حکیم محمد بیک

مبانى طب

فارسى


-

449

 

قرابادین (شفایى - نسخه قدیم) (تصویرى)

حسینى شفائى، مظفر بن محمد

داروسازى و صنعت

فارسى

1

10

450

 

قرابادین (شفایى - طبع جدید)

حسینى شفائى، مظفر بن محمد

داروسازى و صنعت

فارسى

1

10

452

 

آتشک

عماد الدین شیرازى، محمود بن مسعود

بیمارى ها

فارسى

1

10

453

 

رساله بیخ چینى

عماد الدین شیرازى، محمود بن مسعود

گیاهان دارویى

فارسى

1

10

454

 

رساله افیونیه

عماد الدین شیرازى، محمود بن مسعود

گیاهان دارویى

فارسى

1

10

456

 

تحفه خانى

محمد بن محمد عبد الله

بیمارى ها

فارسى

1

10

457

 

اسرار الاطباء یا مجربات ایلات چغتایى

یونانى، طولوزان - مترجم: ثاقب، میرزا شهاب الدین

بیمارى ها

فارسى

1

10

458

 

إرشاد الزراعة

ابو نصرى هروى، قاسم بن یوسف

مفردات دارویى

فارسى

1

10

460

 

مجربات حکیم على گیلانى

گیلانى، على

بیمارى ها

فارسى

1

10

461

 

شافی الأوجاع (تصویرى)

تونى، حبیب الله بن نور الدین محمد

بیمارى ها

فارسى

1

10

463

 

رساله تریاق فاروق (تصویرى)

شیرازى، کمال بن نور

داروسازى و صنعت

فارسى


10

464

 

رساله تدارک سموم (تصویرى)

غیاث الدین طبیب

سم شناسى

فارسى


11

465

 

کتاب ترجمه برء الساعة (رازى) (تصویرى)

رازى، محمد بن زکریا - مترجم: قزوینى، عبد الکریم

داروسازى و صنعت

فارسى


13

466

 

طب داراشکوهى (نسخه مجلس) (تصویرى)

طبیب شیرازی، عبد الله بن علی

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها - داروسازى و

فارسى

1

11

477

 

طب فرشته (دستور الاطباء - اختیارات قاسمى) (تصویرى)

فرشته، محمد قاسم بن غلامعلى

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

11

482

 

دستورات طبى (طب کیمیایی) (تصویرى)

امین الحکما، صدرالدین شیرازى

داروسازى و صنعت

فارسى

1

11

483

 

طب اورنگشاهى (تصویرى)

ایمن آبادى، محمد حکیم

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

11

484

 

خلاصه شفایى (تصویرى)

حسنى کاشانى، مظفر بن محمد

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

11

485

 

تحفة المؤمنین، تحفه حکیم مؤمن (تصویرى)

حکیم مؤمن، سید محمد مؤمن بن محمد زمان

مبانى طب - مفردات دارویى - داروسازى و صنعت - اصطلاح

فارسى

1

11

487

 

فهرست موضوعى خواص ادویه

مؤلف ناشناخته

مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى


11

488

 

تحفه شاهیه عباسیه

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم - مترجم: یزدى، محمد نصیر الدین بن

طب روایى

عربى - فارسى

1

3

489

 

علاج الأطفال (فارسى) (تصویرى)

مؤلف: از شاگردان حکیم علوى خان

بیمارى ها

فارسى

1

11

490

 

شفاء العین و عین الدواء (تصویرى)

کحال، محمد بن محمد

چشم پزشکى

فارسى

1

11

491

 

درع الصحه (تصویرى)

تهرانى، محمد هاشم بن محمد طاهر

مبانى طب

فارسى

1

11

506

 

کتاب طب منظوم (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

مبانى طب

فارسى


-

526

 

احیاى حکمت (مشتمل بر طبیعیات)

ابن قرچغاى خان، علیقلى

مبانى طب

فارسى

1

11

531

 

آسمان و جهان (ترجمه السماء و العالم بحار الأنوار)

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى - مترجم: کمره اى، محمد باقر

طب روایى

فارسى

10

12

532

 

عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات)

بهبهانى، على نقى بن احمد

مبانى طب

فارسى

1

12

533

 

مفرح القلوب (شرح قانونچه)

چغمینى، محمود بن محمد - شارح: شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

مبانى طب

فارسى

1

12

534

 

طب اکبرى

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

بیمارى ها

فارسى

2

12

535

 

قرابادین (قادرى) (تصویرى)

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

داروسازى و صنعت

فارسى

1

12

536

 

میزان الطب

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

بیمارى ها

فارسى

1

12

538

 

میزان الطب (محشى) (تصویرى)

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


12

539

 

دلائل النبض (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


10

540

 

دلائل البول (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


10

541

 

رساله بحران (مختصر البیان فی ضروریات البحران) (تصویرى)

محمد بدر الدین بن خواجه جمال الدین

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


12

542

 

مجربات اکبرى (تصویرى)

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

بیمارى ها

فارسى

1

12

543

 

طب اکبرى (تصویرى)

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد

بیمارى ها

فارسى

2

12

544

 

زاد المسافرین

شریف، محمد مهدى بن علینقى

بیمارى ها - بهداشت

فارسى

1

12

545

 

خلاصة الحکمة (عقیلى)

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى

مبانى طب

فارسى

3

12

546

 

مخزن الأدویة (فرهنگنامه داروهاى پزشکى سنتى)

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى

مفردات دارویى

فارسى

1

12

547

 

قرابادین کبیر

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى

داروسازى و صنعت

فارسى

2

12

548

 

معالجات عقیلی (تصویرى)

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى

بیمارى ها

فارسى

1

12

550

 

رساله دوانامه (تصویرى)

فقیر، محمد

اصطلاحات

فارسى


12

551

 

رساله طبى (تصویرى)

سیاح، محمد عبد الله

مبانى طب - مفردات دارویى

فارسى


12

552

 

رساله احکام الأیام (تصویرى)

شاه صاحب قبله، عبد الله محمد فقیر

مبانى طب

فارسى


12

553

 

رساله محک نصیب در علم کاف (علم کیمیا) (تصویرى)

سیاح، محمد عبد الله

مبانى طب

فارسى


12

554

 

قرابادین (صالحى) (تحفة الصالحین - عمل صالح) (تصویرى)

قائنى هروى، محمد صالح

داروسازى و صنعت

فارسى

1

12

557

 

تألیف شریفى

دهلوى، محمد شریف

مفردات دارویى

فارسى

1

13

558

 

رساله دلاکیه

کریم خان بن ابراهیم

مبانى طب

فارسى

1

13

562

 

مطلب السؤال (تصویرى)

شریف تنکابنى، احمد بن محمد حسین

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى


13

563

 

رساله اسهالیه (تصویرى)

شریف تنکابنى، احمد بن محمد حسین

بیمارى ها

فارسى


13

565

 

فصول الأعراض (شرح کتاب حدود الأمراض حکیم ارزانى)

شاه ارزانى، میر محمد اکبر بن محمد - شارح: قادرى، سید ابو القاسم قدرت

بیمارى ها - اصطلاحات

فارسى

1

12

567

 

قرابادین (مظهرى) (تصویرى)

ابن تهور على، مظهر على

داروسازى و صنعت

فارسى

1

13

568

 

تکشیف الحکمه (تصویرى)

ابن محمد عظیم، محمد سلیم

مبانى طب - مفردات دارویى

فارسى

1

13

569

 

عجاله نافعه (تصویرى)

اشرف خان، محمد

بیمارى ها

فارسى

1

13

570

 

مجربات رضایى (تصویرى)

جعفرى، سید رضا حسن

بیمارى ها

فارسى

1

13ردیف


کتاب

پدیدآور

موضوع

زبان

جلد

قرن

570

 

مجربات رضایى (تصویرى)

جعفرى، سید رضا حسن

بیمارى ها

فارسى

1

13

571

 

مفتاح الأصول (تصویرى)

حسینى قادرى، سید زین العابدین

مفردات دارویى

فارسى

1

13

572

 

لذت الوصال (تصویرى)

سکندرپورى، محمد عبد القدوس

بیمارى ها

فارسى

1

13

575

 

مجربات حکیم میر اعظم (تصویرى)

حکیم میر اعظم - گردآورنده: از شاگردان حکیم میر اعظم

بیمارى ها

فارسى

1

13

576

 

رساله کحالى (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

بیمارى ها

فارسى

1

13

577

 

فوائد الانسان و علاج الابدان (تصویرى)

عبد عادلى، نیاز رقم

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

13

578

 

طب فریدى

حکیم، فرید الدین

بیمارى ها

فارسى

1

13

579

 

غایة الشفاء

دهلوى، اسحاق بن اسماعیل

بیمارى ها

فارسى

1

13

580

 

تفریح القلوب (ترجمه ادویه قلبیه ابن سینا)

ابن سینا، حسین بن عبد الله - مترجم: دهلوى، حکیم احمد الله خان

مفردات دارویى

فارسى

1

13

582

 

تذکرة العلاج

نخعى آشتیانى، محمد مومن بن محمد حسین

بیمارى ها

فارسى

1

13

583

 

مخازن التعلیم

على خان، محمد صادق

بیمارى ها

فارسى

1

13

584

 

ناصر المعالجین (تصویرى)

غیاث پورى، محمد ناصر على

مفردات دارویى - اصطلاحات

فارسى

1

13

585

 

قوت لایموت (تصویرى)

حکیم سید فضل على

غذا شناسى

فارسى

1

13

588

 

تذکرة الهند (یادگار رضایى) (تصویرى)

حیدرآبادى، رضا على خان

مبانى طب - مفردات دارویى

فارسى

2

13

589

 

اسباب التدویه (نسخه مجلس) (تصویرى)

فلمنگى، یوهان شلیمر

مفردات دارویى

فارسى

1

13

590

 

جلاء العیون (تصویرى)

فلمنگى، یوهان شلیمر

چشم پزشکى

فارسى

1

13

591

 

شفائیه (تصویرى)

فلمنگى، یوهان شلیمر

بیمارى ها - مفردات دارویى

فارسى

1

13

596

 

تحفة العاشقین (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

گیاهان دارویى

فارسى

1

13

597

 

شرح و نگارش نو و روان از تسهیل العلاج و رساله حافظ الصحة

شیرازى، محمد تقى

بیمارى ها

فارسى

1

13

598

 

قرابادین (ذکایى) (تصویرى)

ذکایى

داروسازى و صنعت

فارسى

1

13

599

 

لب العلاج (تصویرى)

فتحانى کاشانى، محمد کاظم بن فتح الله

بیمارى ها

فارسى

1

13

602

 

قاروره نامه (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

مبانى طب

فارسى


13

603

 

قصیده در حفظ صحت (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مبانى طب

فارسى


10

604

 

رساله ماکول و مشروب (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مفردات دارویى

فارسى


10

605

 

رساله سته ضروریه (تصویرى)

یوسفى هروى، یوسف بن محمد

مبانى طب

فارسى


10

606

 

رساله معالجات و ادویه سهل الحصول (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى


13

607

 

کلید ادویه (فارسى - انگلیسى - اردو) (تصویرى)

ابن صابر، خلیق

مفردات دارویى

فارسى - انگلیسى - ار


13

609

 

رساله جامع الشفاء (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

13

627

 

ترجمه فارسى طب الرضا علیه السلام (نسخه خطى) (تصویرى)

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم - مترجم: ناشناخته

طب روایى

فارسى


3

633

 

مبانى نظرى طب اسلامى از دیدگاه حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام (تصویرى)

اصفهانى، محمد مهدى

طب روایى

فارسى


15

634

 

شیر مادر در قرآن کریم (تصویرى)

اصفهانى، محمد مهدى

طب قرآنى

فارسى


15

641

 

روایات طبى بحار الأنوار (تصویرى)

توکلیان، ماندانا - متوسلیان، ملیحه - دادار، رجاء

طب روایى

فارسى


15

642

 

طب الرضا علیه السلام (ترجمه فارسى رساله ذهبیه) (تصویرى)

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم - مترجم: ناشناخته

طب روایى

فارسى


3

647

 

تدبیر الأبدان (تصویرى)

عاملى فتونى، عبد المنعم بن عبد العزیز

طب روایى

فارسى


12

648

 

رساله محمودیه (شرح رساله مذهبه) (تصویرى)

شریف موسوى زنجانى، ابو القاسم بن محمد کاظم

طب روایى

فارسى


3

649

 

شرح ذهبیه (کلاتى) (تصویرى)

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم - شارح: کلاتى، زین الدین بن حسین

طب روایى

فارسى


3

660

 

طب جامع امام صادق علیه السلام (قزوینى) (تصویرى)

قزوینى، سید محمد کاظم - مترجمان: راشدى، سعید و راشدى، لطیف

طب روایى

فارسى


15

672

 

موسوعة الطب النبوی (الإسلامی - العربی) (تصویرى)

عبد الله سنده

طب روایى

فارسى


15

673

 

المنهل السوی و المنهل الروی فی الطب النبوی (تصویرى)

سیوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بکر

طب روایى

فارسى


10

674

 

المنهل الروی فی الطب النبوی (تصویرى)

ابن طولون دمشقى، محمد بن احمد

طب روایى

فارسى


10

686

 

الحجامة سنة نبویة و معجزة طبیة (تصویرى)

شهاب البدری یس

طب روایى - حجامت

فارسى


15

694

 

الطب و الرقیة و کیفیة استخراج السحر (تصویرى)

عسقلانى، احمد بن على بن حجر

طب روایى

فارسى


9

701

 

روزه دارى و سلامت (تصویرى)

عزیزى، فریدون

طب روایى

فارسى


15

705

 

قانون العلاج

حسینى تبریزى، سید على بن محمد

بیمارى ها

فارسى

1

14

706

 

زبدة الحکمة (تصویرى)

پولاک، یاکوب ادوارد - تقریرات از علینقى بن محمد اسماعیل

مبانى طب

فارسى

1

14

708

 

معرفت اقسام تب (تصویرى)

نایینى، سلطان الحکماء

بیمارى ها

فارسى


14

709

 

رساله در نوم (تصویرى)

نایینى، سلطان الحکماء

مبانى طب

فارسى


14

711

 

أسماء الأدویة

ناظم جهان، محمد اعظم

مفردات دارویى

فارسى

1

14

712

 

نیر أعظم در شناخت نبض و انواع آن

ناظم جهان، محمد اعظم

مبانى طب

فارسى

1

14

713

 

قرابادین اعظم

ناظم جهان، محمد اعظم

داروسازى و صنعت

فارسى

1

14

714

 

محیط اعظم (تصویرى)

ناظم جهان، محمد اعظم

مفردات دارویى

فارسى

2

14

715

 

رموز اعظم (تصویرى)

ناظم جهان، محمد اعظم

بیمارى ها

فارسى

2

14

716

 

اکسیر اعظم

ناظم جهان، محمد اعظم

بیمارى ها

فارسى

4

14

717

 

رساله تحقیق البحران

دهلوى، احمد خان

مبانى طب - بیمارى ها

فارسى

1

14

720

 

مفتاح الادویه ناصرى (تصویرى)

میرزا حسین خان دکتر - میرزا عبد الحسین تبریزى

مفردات دارویى

فارسى


14

721

 

رساله در مرض آنفلوانزا (تصویرى)

میرزا عبد الحسین تبریزى

بیمارى ها

فارسى


14

723

 

مطرح الأنظار فی تراجم أطباء الأعصار و فلاسفة الأمصار

فیلسوف الدوله، عبد الحسین بن محمد حسن

تاریخ پزشکى

فارسى

1

14

724

 

معرفة السموم

فیلسوف الدوله، عبد الحسین بن محمد حسن

سم شناسى

فارسى

1

14

725

 

راز درمان (رساله اى در پزشکى سنتى و گیاه درمانى)

احمدیه، عبد الله

بیمارى ها

فارسى

3

14

726

 

پزشکى نامه (تصویرى)

نفیسى، میرزا على اکبر

مفردات دارویى - داروسازى و صنعت

فارسى

1

14

730

 

تریاق کبیر (تصویرى)

ابن سید مهدى، سید بن حسن

داروسازى و صنعت

فارسى

1

14

733

 

خزائن الملوک

شمس الدین، احمد

مبانى طب - مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى

2

14

734

 

نامه احمدى، حفظ الصحه اسلامى (تصویرى)

اعلم، امیرخان

بهداشت

فارسى

1

14

735

 

بهج الحذاقت

بن حافظ، قدرت احمد

مبانى طب

فارسى

1

14

736

 

جامع الشفائیه و افادات کیمرینیه (شفاء الدوله بهادر) (تصویرى)

بهادر رضوى، سید افضل على خان

بیمارى ها - اصطلاحات

فارسى

1

14

738

 

برهان قویم در عظمت طب قدیم از گفتار بوعلی (تصویرى)

خسروى، سید عبد الحسین

مبانى طب

فارسى

1

14

739

 

فاقد المغالطه (تصویرى)

صاحب، محمد سلیم خان

مبانى طب

فارسى

1

14

740

 

علم الأبدان

على خان، واجد

مبانى طب

فارسى

1

14

741

 

خلاصة الحکمة (قاجارقوانلو)

قاجارقوانلو، زین العابدین خان - مترجم: درجزینى همدانى، میرزا محمد

بیمارى ها

فارسى

1

14

742

 

مطالب اصلیه تراپوتیک و دواسازى طبى (تصویرى)

میرزا ابو الحسن خان

مفردات دارویى

فارسى

1

14

744

 

حفظ صحت

ناصرالحکماء، علی بن زین العابدین

مبانى طب - بهداشت

فارسى

1

14

751

 

تعلیم المبتدئین فی معرفة الأبدان و الأعضاء (تصویرى)

حافظ الصحه، حیدر على (موهومى گلپایگانى)

مبانى طب - مفردات دارویى

فارسى

1

14

753

 

تکمله هندى (تصویرى)

دهلوى، اهل الله بن شیخ عبدالرحیم

بیمارى ها

فارسى

1

14

754

 

تربیت اطفال (تصویرى)

ژیوکس - مترجم: محمد طاهر

بهداشت - بیمارى ها

فارسى

1

14

755

 

مجمع الادویه ناصرى (تصویرى)

طبیب، على رضا

مفردات دارویى

فارسى

1

14

761

 

طب در دوره صفویه

الگود، سیریل لوید - مترجم: محسن جاویدان

تاریخ پزشکى

فارسى

1

14

762

 

کتاب گیا (راهنماى گیاهى)

گل گلاب، حسین

گیاهان دارویى

فارسى

1

14

764

 

دارو، مسئله پزشکى قرن

مصطفوى کاشانى، سید جلال

تاریخ پزشکى - مبانى طب

فارسى

1

14

765

 

نهضت پزشکى یا لزوم تجدید نظر در اصول و مبانى طب امروز

مصطفوى کاشانى، سید جلال

تاریخ پزشکى - بیمارى ها

فارسى

1

14

767

 

راهنماى داروهاى تندرستى

خسروى، سید احمد على

بیمارى ها

فارسى

1

15

770

 

طب جامع امام صادق علیه السلام (قزوینى)

قزوینى، سید محمد کاظم - مترجمان: راشدى، سعید و راشدى، لطیف

طب روایى

فارسى

1

15

771

 

تاریخ طب در ایران (نجم آبادى)

نجم‏آبادى، محمود

تاریخ پزشکى

فارسى

1

15

772

 

همیشه لاغر و سلامت باشید

صانعى، صفدر

بهداشت

فارسى

1

15

773

 

نسخه شفا - گل و گیاه

صانعى، صفدر

گیاهان دارویى

فارسى

1

15

777

 

دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى (نورانى)

نورانى، مصطفى

مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى

12

15

779

 

جستارهایى در تاریخ علوم دوره اسلامى

اعلم، هوشنگ

گیاهان دارویى

فارسى

1

15

780

 

احکام پزشکى

منتظرى، حسینعلى

احکام پزشکى

فارسى

1

15

781

 

آئین تندرستى (دهسرخى)

موسوى دهسرخى اصفهانى، سید محمود - مترجم: على صحت

طب روایى

فارسى

1

15

785

 

رساله اکمل و اجمل (تصویرى)

حکیم محمد باقر بن محمود

چشم پزشکى

فارسى


11

786

 

معمولات حکیم محمد شریف (تصویرى)

حکیم محمد شریف

بیمارى ها

فارسى


13

787

 

مفردات مسیحائى (محشى) (تصویرى)

حکیم مسیح الدوله بهادر

مفردات دارویى

فارسى


13

788

 

رساله در قاروره و نبض (تصویرى)

مؤلف ناشناخته

مبانى طب

فارسى


13

790

 

اسرار گیاهان دارویى

حاجى شریف، احمد

مفردات دارویى - بیمارى ها

فارسى

1

15

791

 

دائرة المعارف گیاه درمانى ایران

حاجى شریف، احمد

مفردات دارویى

فارسى

1

15

792

 

پژوهشى در اعجاز علمى قرآن

رضایى اصفهانى، محمد على

طب قرآنى

فارسى

2

15

793

 

دانش مهر (قرآن، علم پزشکى، بهداشت)

رضایى اصفهانى، محمد على

طب قرآنى

فارسى

1

15

799

 

فهرست گزیده نسخ خطى فارسى آسیاى میانه و قفقاز

اصفهانى، محمد مهدى

کتاب شناسى

فارسى

1

15

800

 

آئین تندرستى (اصفهانى)

اصفهانى، محمد مهدى

طب روایى - بهداشت

فارسى

1

15