طب الرضا (علیه السلام)  


  در باره :  پیشگیرى از بعضى بیماریها


              

               در ادامه مطلب ................................ 
 

طب الرضا (علیه السلام)  


  در باره :  پیشگیرى از بعضى بیماریها

               


طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 71

پیشگیرى از بعضى بیماریها

کسى که میخواهد از درد مثانه شکایت نکند بول خود را نگه ندارد

هر چند بر روى اسب باشد.

کسى که بآزار شکم مبتلا نشود در میان طعام خوردن آب ننوشد

چه آب خوردن در بین غذا رطوبت بدن را زیاد و معده را ضعیف میگرداند

رگهاى بدن بهره خود را از غذا نمیگیرند، غذا در معده تحلیل نمیرود.

کسى که میخواهد بسنگ مثانه و حبس البول دچار نشود

موقع انزال جلوى منى را نگیرد و کار مجامعت را طولانى نکند.

آن کس که میخواهد بدرد اسافل بدن مبتلا نشود و از درد بواسیر 

محفوظ بماند در هر شبى مقدار هفت دانه خرماى برنیک را با کمى 

کره گاو میل کند و نیکو است محل را بروغن زنبق چرب نماید.

کسى که میخواهد حافظه‏اش قوى شود صبح‏ها ناشتا نزدیک هفت مثقال

زبیب بخورد.

کسانى که بنیروى حفظ بیشترى احتیاج دارند هر روز سه قطعه

زنجبیل که با عسل مربا شده بخورند و نیز مقدارى خردل

با غذاى خود مصرف کنند.

آن کس که میخواهد خردش نیرومند گردد هر روزه سه دانه هلیله

را با نبات بکوبد و میل کند.

کسى که مى‏خواهد ناخنهاى او نترکد و زرد نشود و اطراف‏

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 72

ناخنهایش سالم بماند ناخنهایش را در هر پنجشنبه یک بار بگیرد

روز دیگرى را براى این کار اختیار نکند.

هر که میخواهد بگوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقدارى پنبه 

در سوراخ گوش خود بگذارد.

هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند

هر روز سه لقمه از غذاى عسل میل کند.

باید دانست که عسل نیز داراى نشانه‏هائیست که بآنها سود

و زیانش از هم شناخته مى‏شود.

عسلى که بوئیدن آنها تولید عطسه میکند و آنها که نوشیدنش

مسکر و مستى مى‏آورد و آنهائى که چشیدنش گلو و مرى را

مى‏سوزاند این انواع از عسل خوب نیست بلکه سم و کشنده است.

بوئیدن گل نرگس را در زمستان بتأخیر نیاندازید چه استشمام

آن زکام را برطرف میکند هم چنین بوئیدن سیاه‏دانه رافع زکام است.

کسانى که از زکام در ایام تابستان ناراحتند هر روزه یک خیار بخورند

و از نشستن در آفتاب پرهیز کنند.

هر کس از درد شقیقه متألم است و آنکه از مرض شوصه

(بگفته قانون بو على ذات الجنب است و بقول صاحب قاموس

دردى است در شکم و یا بادى است در زیر دنده‏ها که ظاهرا

همان سینه پهلو باشد) ناراحت است قبل از ابتلاى بآن از خوردن

گوشت ماهى تازه دریغ نکند در فصل تابستان و زمستان و نیکو است قبل

از خواب میل کند کسى که میخواهد بدنى سالم و سبک داشته باشد

و گوشتهاى تنش کم و متناسب باشد هنگام شب غذاى کمى بخورد.

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 73

کسانى که میخواهند دلیچک و زبان کوچک آنها ساقط نشده و پائین نیفتد

پس از خوردن شیرینى با سرکه غرغره کنند.

کسى که بخواهد دچار بیمارى یرقان نشود هنگام تابستان 

در اولین لحظه‏اى که در اطاق بسته‏اى را باز کرد فورى داخل

آن نشود و در زمستان بمحض اینکه در اطاق را براى خروج باز کرد خارج نگردد.

کسى که مى‏خواهد بدنش از استیلاى اقسام بادها در امان باشد

اقلا یک بار سیر بخورد.

کسى که بخواهد دندانش فاسد نشود قبل از خوردن غذاى

شیرین لقمه نان میل کند.

کسى که مى‏خواهد غذایش تحلیل برود و از آن ضررى نه بیند

اول بطرف راست بخوابد و سپس بسمت چپ بغلطد تا بخواب رود.

هر کس بخواهد از غلبه بلغم در مزاج خود بکاهد در اول هر

آفتاب قدرى جوارش حریف بخورد و حمام و عمل جماع را زیاد کند

و زیاد در آفتاب بنشیند از غذاهاى سرد و مرطوبى پرهیز کند

این دستور بلغم را مى‏سوزاند و نابود میکند.

هر کس مى‏خواهد آتش صفرا را خاموش کند هر روزه مقدارى

از چیزهائى که سرد و رطوبى است بخورد و بدن خود را استراحت بدهد

از هواى خنک استفاده کند کمتر حرکت کند و بصورت کسانى

که آنها را دوست دارد بسیار نگاه کند.

آن کس که بخواهد سوداء را بسوزاند بوسیله‏اى حالت قى

در خود ایجاد کند و بسیار فصد نماید و زیاد نوره بکشد.

کسى که مى‏خواهد باد سرد را از خود دور کند لازمست گاهى‏

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 74

حقنه کند و بر بدن خود روغن بمالد با حوله آب گرم تن خود را

ماساژ دهد، در آب گرمى که داروهاى گرم در آن ریخته باشد زیاد مکث کند.

براى نابود کردن غلبه بلغم نیکو است

در اول هر روز یکمثقال از اطریفل صغیر میل شود[1].

______________________________
(1) اطریفل داروئى است مرکب، براى توضیح آن بکتاب شرح مراجعه شود.

دسته ها :
X