طب الرضا (علیه السلام)
  


  در باره : علل برخى از بیماریها

         

                   در ادامه مطلب ................................ 

               طب الرضا (علیه السلام) 

 


  در باره : علل برخى از بیماریها

         

      


طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 68


        علل برخى از بیماریها


خوردن کلیه گوسفند و تودلیهاى آن مثانه را تغییر میدهد.

داخل شدن بحمام با شکم پر مورث قولنج میگردد.

غسل کردن با آب سرد بعد از خوردن ماهى باعث فلج مى‏شود.

خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احول میکند.

جماع با زن حائض طفل را بخطر جذام مى‏اندازد.

بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مثانه میگردد.

جماع بعد از جماع بدون اینکه غسلى در میان فاصله شود

طفل را بجنون نزدیک میکند.

زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگى سپرز و باد سر معده مى‏شود.

پرخوردن تخم‏مرغ کبابى باعث ضیق نفس و تنگى سینه میگردد.

خوردن گوشت خام مولد کرم معده در شکم است.

خوردن انجیر تولید شپش میکند در صورتى که گندیده 

و سیاه شده باشد.

خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب میکند.

زیاد خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشى موجب

کندى ذهن و بلادت عقل و تحیر فهم و کثرت فراموشى مى‏شود.

هنگامى که خواستى بحمام بروى و دچار سردرد

و زکام نشوى قبل از فرو رفتن در آب پنج جرعه

از آب گرم تمیز بنوش که باذن خداوند متعال

از درد سر و درد شقیقه سالم میمانى و گفته شده

که پنج کف آب گرم نیز بر روى سر ریخته شود.

--------------------------------------------------------------- 

دسته ها :
X