المنصوری فی الطب (ترجمه)،

ص: 258


جلوگیرى از زیان خوراکى ‏هاى

                    ناسازگار:

کسى که از خوراکى ‏هاى چرب روغنى

آزار مى ‏بیند بر آن خوراکى‏هاى گس و جمع

‏کننده و تلخ و شور و تند مانند عدس،

بلوط، مرى (نوعى آبکامه) و شیر و کامخ

(آبکامه) شور، و پیاز و سیر بخورد

اگر کسى از اینها آزار دید عادت خود

را بشکند و با خوراکى ‏هاى پرروغن

و چرب و چیزهاى نمور و نرم‏ کننده

بخورد و بر روغن آن بیفزاید.المنصوری فی الطب (ترجمه)، ص: 259

میوه‏هاى تازه‏ى شیرین همچون خرماى تازه و موز و خربزه بسیار شیرین و انجیر زیاده‏روى کند، باید سکنجبین بیآشامد و از میوه‏هاى ترش و جمع‏کننده به جهت درمان سود برد و چنانچه به جهت درمان آنها را نخورده باشد، باید عسل‏آب بنوشد. اگر براى او بادآور باشد از «کمونى» و «فلافل» یا خمیر شده‏ى «نارمشک» یا شراب ناب کهنه و آب‏دانه‏ها و مانند آن استفاده نماید. در مورد میوه‏هاى خشک شده و مغزها هرکدام گرمازا باشند با آن سکنجبین ترش و افشره جوشانده میوه‏هاى ترش و یا خوراکى‏هاى ترش‏مزه بخورد. و اگر بادآور و فرونشاننده اشتها و یا کندکننده‏ى آن خورد باید کمى پس از آن عسل‏آب بنوشد سپس «کمون» و «فلافلى» و مرباى زنجبیل را بکار ببرد.

آب سنگین، اگر دیر فرورونده باشد، باید به همراه آن شراب نوشیده شود. کسى که به نوشیدن آب یخ خو گرفته باشد، باید عرق کردن در گرمابه را پیوسته انجام دهد و حرکت و جنبش خود را بسیار کند و به خوردن داروهایى که در بیمارى‏هاى اعصاب نام برده شده‏اند، روى آورد.


دسته ها :
X