داروهایى که در مرتبت نخست گرمازا هستند:

صبر، بابونه‏[1]، لوف که گوش افسنتین خوانده مى‏شود (پیل گوش)، لادن‏[2]، دانه کتان، خاکستر حلزون خشکى‏[3]، نخود، شاهتره، خرما

داروهایى که در مرتبت دوم گرمازا هستند:

______________________________
(1). ضرو: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(2). غار: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(3). غراء الجلود: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(4). غاریقون: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(5). غافت: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(6). غرب: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(7). بابونج: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(8). لادن: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(9). حلزون برى: ن. ک نمایه جانوران‏

المنصوری فی الطب (ترجمه)، ص: 232

دردى، افشره زیتون، شوید خشک، ولى گونه‏ى تازه‏ى آن کمى گرمازاست.

برنجاسف‏[4] (برنجاسپ)، بلسان. علفى که به آن راعى الابل‏[5] گفته مى‏شود و قصبه‏ى ذریره‏ى و زعفران کندر، مصطکى، عسل، شراب ناب، فربیون (فرفیون)، چرک کندوى عسل (وسخ الکور[6]، موم) افشره‏ى خیار چنبر[7]، عنصل (پیاز دشتى)، ریشه‏ى غرب (پده).

کعوب‏[8]، مر، پوست درخت حبة الخضراء، خرفه (حلبه). ریشه‏ى مازریون سپید، کمافیطوس (ترخون رومى)، باذروج (گل بستان‏افروز)، گندبیدستر، دانه انگزه (أنجره)، برگ انگزه (انجره)، أسقاقیل‏[9] که گونه‏اى از إکلیل ملک‏[10] است، زراوند دراز، گرد، بادام که به آن دراقویطون‏[11] گویند، دبق (سریشم)، میعه که أسطرک گفته مى‏شود. نمک، گوگرد.

داروهایى که در مرتبت سوم گرمازایند:

درمنه و به ویژه ارمنى سوخته آن، شیلم (شالم) که گونه‏اى گردوست، وج، حماما (آمومن)، شیرابه‏ى گردو، نانخواه‏[12]، زاگ سوخته، أنیسون‏[13] (بادیان رومى)، غار (مابهشتان)، أسارون‏[14] (بیخ سنبل رومى)، خزبق (پلاخم) سپید و سیاه، أفتیمون (زیره رومى)، پودنه آبى (فودنج النهرى)[15]، نعناع‏[16]، حاشا (ثومس)، پوست نى سوخته، کراویا

______________________________
(1). برنجاسف: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(2). راعى الابل: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(3). وسخ الکور: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(4). قثاء الحمار: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(5). کعوب: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(6). أسقاقیل: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(7). إکلیل الملک: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(8). دراقویطون: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(9). نانخواه: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(10). أنیسون: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(11). أسارون: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

(12). فودنج نهرى: ن. ک «نعناع» نمایه داروهاى تکى‏

(13). نعناع: ن. ک نمایه داروهاى تکى‏

المنصوری فی الطب (ترجمه)، ص: 233

(نانخواه)، سلیخه، سرو، ینبوت‏[17] (کوکنار)، مرماخور[18] (مرزنگوش)، ریشه مر، حرمل (اسپند)، سداب، شراب کهنه، همه گونه‏هاى پودنه کوهى (فوتنج الجبلى)[19]، شیرابه گاو شیر، کرفس صخره‏اى، ترب، مرزنگوش، قنه (بیرزد) بدبو، کرفس دشتى، کمادریوس (لفتى)، دانه و برگ بنجنکشت، پودنه دشتى، روغن و برگ، ترب، کاشم (تخم انگدان رومى)، سکبینج (سکبینه)، صدف سوخته، موى سوخته، مشکطرأمشیع (کاکوتى)، زنجبیل (شنگبیل)، مارقشیشا، قردمانا، حلتیت (انگزه).

داروهایى که در مرتبت چهارم گرمازایند:

کفککى که پیرامون نى‏ها در دریا بدست مى‏آید، تره، کرم، فربیون، قطران، قسط (کست)، پیاز، سیر آبى، همه گونه‏ها یتوع (شیرابه)، سداب خشکى، و همه چیزهاى سوخته.[1] ( 7). بابونج: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[2] ( 8). لادن: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[3] ( 9). حلزون برى: ن. ک نمایه جانوران

[4] ( 1). برنجاسف: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[5] ( 2). راعى الابل: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[6] ( 3). وسخ الکور: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[7] ( 4). قثاء الحمار: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[8] ( 5). کعوب: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[9] ( 6). أسقاقیل: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[10] ( 7). إکلیل الملک: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[11] ( 8). دراقویطون: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[12] ( 9). نانخواه: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[13] ( 10). أنیسون: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[14] ( 11). أسارون: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[15] ( 12). فودنج نهرى: ن. ک« نعناع» نمایه داروهاى تکى

[16] ( 13). نعناع: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[17] ( 1). ینبوت: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[18] ( 2). مرماخور: ن. ک نمایه داروهاى تکى

[19] ( 3). فونتج جبلى: ن. ک نمایه داروهاى تکى


دسته ها :
X